Viktige årstall i Fets historie

1000-1100: Ny måte å bygge hus på: lafting
1022: Kristendommen kommer for alvor
1220-1227: Ribbungopprøret. Sjøslag på Øyeren
1321: Navnet Fet nevnes første gang i skriftlige kilder
1350: Svartedauen
1371: Den eldste kjente kirke i Fet oppført på Hov
1520: Første lensmann: Harald Asak
1537: Reformasjonen
1570: Hr. Marcus, første lutherske prest, døde
1580: Tømmerkirke på Hov
1664-1666: Første manntall i Fet
1681: Ny tømmerkirke på Hov
1689: Skysstasjoner opprettes
1701: Nytt manntall
1716: Carl den XII
1728: Hov ble sete for sorenskriveren
1730: Jordbruket i Fet moderniseres (Nils Lembach)
1736: Forordningen om konfirmasjon
1739: Den første skoleloven
1740: (Ca) Fetsangen ble skrevet
1769: Første folketelling (numerisk)
1789: Storofsen
1801: Folketelling (nominativ)
1810: Lov om jordmødre
1815: Folketelling (numerisk)
1816: Den første landsfolkeskolelov
" Distriktslegeordning for Nedre Romerike
1825: Folketelling (numerisk)
1835: Folketelling (numerisk)
1838-1839: Første ordfører valgt:  Sogneprest Otto Ottesen
1845: Folketelling (numerisk)
1847: Fet Sparebank opprettet
1849: "Kong Haakon" første dampskip på Øyeren
1851: Fedt Poståbneri opprettet
" Thranitterbevegelsen organisert i Fet
1853: Første emigrant til USA: Nils Ole Lund, 21 år
1855: Folketelling (numerisk)
1860: Skadeflom i Glomma
" Utbyggingen av Fetsund Lenser satt i gang
" Regulering av Øyeren
" Sundhetskommisjonen (helserådet) opprettet ved lov
1860: (Ca) Gan skole - første skolebygning i Fet
1862: Kongsvingerbanen åpnet. Fetsund Jernbanestasjon hadde egen telegraf
1864: Ola Fet/Ola Nordmann
" Gansdalen Hornmusikk ble stiftet
1865: Folketelling (nominativ)
1866: Dampskipskai bygges i Fetsund
1867: 3. oktober ble inderst Hans Olsen på Holen af Nerdrum overkjørt av tog
1869: Fet jordbruksforening opprettet
1870: Fet Spareforening opprettet
1872: Dalen Meieri opprettet Haug
1875: Folketelling (nominativ)
" 10 slåmaskiner og 1 damptreskeverk i Fet
1879: 5/11. Omlegging av veistrekningen Fetsund bru - Kjellerholen bru (rv. 22) sto ferdig.
1888-1889: Amtsskole i Fet
1890: Fattiggården på Hov tatt i bruk
1891: Folketelling (nominativ)
1893: Fet ungdomslag stiftet
1894: Fet Spareforening fikk telefon
1896: Fetsund Meieri opprettet
1900: Folketelling (nominativ)
1900: Fet Idrettsforening stiftet
" Gan poståpneri opprettet
1903: Siste bjørn skutt i Fet kommune
1905: Fetsund batteri (Vilbergfestningen) og Høgaas batteri i Gansdalen sto ferdig
" Dalen kapell innviet
" Gan bru sto ferdig
1906: Fet telegrafstasjon opprettet
1909: De første gårdene fikk innlagt vann - Tientjernet vannledning anlagt
" Fet folkebibliotek opprettet
1910: Skadeflom i Glomma
" Dalen ungdomslag stiftet
" Gravkapellet ved Fet kirke oppført
1912: Fet kommune kjøpte gården Nerdrum til utparsellering av småbruk og tomter
1914: Fritt skolemateriell innført
1915: Fet kommunale everk satt i drift
1916: Skadeflom i Glomma
1916-1927: Forbudstid (brennevins- og hetvinsforbud)
1918: Ny jernbanebru med kjørefelt på hver side sto ferdig
1919: Tyfusepidemi og Spanskesyken brøt ut
1920: 25. juni. Samtlige veier i Fet var åpnet for biltrafikk
1924: Kommuneadministrasjonen flyttet inn i eget herrredshus på Nerdrum
1927: Skadeflom i Glomma
1929: Hovedveiene i Fet ble riksveier
" Fet og Rælingen kommuner skilte lag
1931: Det nye herredshuset sto ferdig etter brannen på Nerdrum i 1928
" Skadeflom i Glomma
1940: 9. april
1940-1945: 2. verdenskrig - Fetsund
1940-1945: 2. verdenskrig - Gansdalen
1944: Flyangrep på Guttersrud
1945: 8. mai
1945: Fet telefonselskap ble oppkjøpt av Televerket
1948: Bibliotekfilial opprettet i Gansdalen
1951: Kongsvingerbanen ble elektrifisert fra Lillestrøm til svenskegrensen
1959: Ny bru på Fetsund åpnet for trafikk
1962: Enebakkneset ble overført fra Enebakk til Fet kommune
" Riddersand skole ble tatt i bruk
1966: Skadeflom i Glomma
1967: Skadeflom i Glomma
" Første etappe av den nye riksvei 171 (Komp.veien) mellom Fetsund og Aursmoen fullført
1968: Dalen skole ble tatt i bruk - barneskolen
1970: Østersund ungdomsskole ble tatt i bruk
1977: Dalen ungdomsskole ble tatt i bruk
1980: Rådhuset innviet
1985: Fetsund Lenser nedlagt
1989: Fetsund Lenser fredet som teknisk kulturminne
1989: Garderåsen skole ble tatt i bruk
1990: Fetsund Lensemuseum åpnet for publikum
1995: Århundrets siste skadeflom i Glomma
1997: Dalen kapell fikk status som kirke

Vi takker ...


Oppdatert 1. januar 2000 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet