Tingbok 9
Side 33 b

Ting på Vinsnes tingstue i Fet.

Fogd Schumacher og lensmann Peder Kristoffersen Jølsen tilstede.

Lagrett: Ole Nerdrum, Elias Hoff, Hans Hval, Sakarias Berger, Knut Tveiter og Torbjørn Svindal.

Ble forkynt Slottslovens forvalteres ordre til fogden om å tilholde almuen å levere det resterende langtømmer for 1675 og 76. Datert 21.-9.-1675.

Hans Sundet hadde stevnt Berte Ramstad for skade som hennes svin hadde gjort i Hans' åker på Store Ramstad.

Forlik: Berte skal betale Hans 1 rdr. for skaden, innen mortensdag.

Gyri Løken hadde stevnt Hans Søndre Løken for at han hadde slått henne og tatt fra henne et krus og ei panne. Hans Løken svarte at han ikke var stevnt for slagsmålet, bare for krus og panne som han har i pant for 1 ort 6 sk. som Gyri skylder for vakthold og utredning. Gyri sa at hun bare skylder 20 sk.

Dom: Så snart Gyri betaler de 20 skill., skal Hans levere henne de pantsatte tingene.

Jens Løken i Skedsmo hadde stevnt Peder Kristoffersen Jølsen for at han ikke vil gi fra seg skiftebrevet etter hans salige formann, salig Sven Løken, - det første skiftebrev etter Sven, har Peder Jølsen beholdt hos seg i 3 år, og det andre etter salig Anne Løken, "en tidlang" før han leverte det til Kristoffer Slogum som ga det til saksøkeren.

Peder Jølsen svarte at han trengte skiftebrevet til han får krevd inn (resten av) barnepengene på Hedemarken. Angående et sølvstaup som Jens Løken gjorde krav på, svarte Peder at det er barnegods, og at Jens Løken gjerne kan overta det for de penger det står i pant for.

Et annet beger som Anne Svensdotter hadde bekommet av Jens Løken, sier Peder at Jens Løken leverte henne det for 2 kuer som Anne skulde ha i heimengave ("hiemmengaffu").

Utsatt til neste ting.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network