Nedre Romerike Tingbok 9
Side 11b 

24.-4.-1677 til 14.-12.-1677.

Sorenskriver Jørgen Bay

Ting på Vinsnes tingstue i Fet. Fogd og lensmann tilstede.

Lagrett: Gunnar Balnes, Knut Tveiter, Kristen Blesa, Ole Grini, Hans Tien, Gunner Faller, Dagfinn Ramstad, Ole Nerdrum, Sven Holt, Elias Hof, Hans Hval og Hans Søndre Løken.

Skattebrevet ble forkynt, og skatten ble lagt.

Videre forkynt forordning om 3 alminnelige bededager, og stattholderens ordre til fogden om å oppebære sigt og sakefall (jfr. Skedsmo 30. april).

Tinglyst pantebrev fra Torsten Reinholtsen Bjørke til Peder Erlandsen Vinsnes på 6 lispund med bygsel i Søndre Fjerdinby, pantsatt på 7 åremål for 25 rdr. lån. Datert 10.-4.-1676.

Tinglyst et forhøyelsesbrev på pant, utstedt av Maren Torstensdotter salig Anders Jars enke, og Karen Torstensdotter, at de på egne og deres søster Botild Torstensdotters vegner har mottatt 6 rdr. av Peder Vinsnes, i forhøyelse på ½ skippund i Øverby som de forhen har pantsatt ham. Datert 19.-7.-1675.

Tinglyst et pantebrev fra Peder Klaussen Stabel til Peder Erlandsen Vinsnes, at utstederen har mottatt 100 rdr. i forhøyelse på Fogdøen som han før hadde fantsatt 8.-11.-1675 til Peder Vinsnes for 200 rdr.- og at Fogdøen nå skal følge Peder Vinsnes i 9 åremål (= 27 år). Datert 10. april 1676.

Monsr. Erik Eriksen hadde stevnt følgende for gjeld:

Heller ikke forkynt for

På deres vegner møtte Peder Strøm som har Oles datter til ekte. Sier at Ole etterlot 6 barn foruten hans hustru, - og at det ikke fantes noen midler etter Ole.

Dom: Jon Skjelver skal betale innen 14 dager. Med Peder Strøm og hans medarvinger

beror til neste ting.

Salig Ole Torstensen den eldre i Kristiania hadde (før sin død) stevnt følgende for gjeld:

Dom: Skal betale innen 14 dager, med kost og tæring. Det han bevise å ha levert og kjørt derpå, skal godtgjøres ham.

Dom: for Jens Løken og Kristen Sanderud: Skal betale innen 14 dager, med kost og tæring.

Fullmektig på salig Oluf Torstensens vegner var Søren Larsen. På salig Mats Hansens arvingers vegner hadde (nå avdøde) Oluf Torstesen den eldre (v/fullmektig Søren Larsen) stevnt følgende for gjeld:

Kjennelse: Samtlige (!) innstevnte skal innen 14 dager forføye seg inn til byen og hos overformynderen erfare hvorfor samme gjeld er og hvorav den viser seg, - og da betale hva de blir skyldige. Imidlertid utsatt til neste ting.

Lensmannen hadde stevnt Arne Hof for at han skal ha besovet Guri Iversdotter, som fødte barnet høsten 1676. Stevningen var gjort etter (sigt= og sakfalls=) forpakteren Aksel Pedersen Ands begjæring. Guri som også var stevnt, møtte og sa at Arne Hof gjorde henne med barn i et barsøl på Bleike ved kyndelsmessetid 1676.

Ingeborg Gudmundsdotter og Marte Hansdotter som hadde vært tilstede da Guri fødte barn, møtte som vitner.

Dom: Arne Hof skal bøte 12 rdr., og Guri Iversdotter 6 rdr.

Hans Hval hadde stevnt Harald Bjanes for undsigelse og trusel på livet.

Derimot hadde Harald Bjanes stevnt Hans Hval for at han hadde slått ham, Harald, i sitt eget hus på Hval...

Vitner: Guro Ramstad og Ole Olsen som tjener på Hval. De provet om at Harald kom til Hval søndag for 14 dager siden. Det ble munnhoggeri mellom Harald og Hans - for at Harald hadde sagt at det var fantepenger, de 4 skilling som Hans Hval hadde sendt ham. Harald påstod at han skulde hatt 14 skilling til. Tilslutt skjøv Hans Hval - Harald foran seg med en jernstaur, ut fra svalen, og slo ham over akselen med jernstauren.

Harald Øverby og Lars Sørensen provet at samme søndag kveld kom Harald Bjanes fra Hval til Sundgården, - og om hva han da sa.

Harald Bjanes som hørte på provene, erkjente at han hadde sagt de ord som provene hadde gjengitt, og sa at han angret det meget. Utsatt til neste ting.

 


Updated July 1, 1997 - The Viking Network