Tingbok 9
Side 45 a

14.desember 1677.

Ting på Hovin tingstue i Fet.

Fogd Schumacher og lensmann Peder Jølsen tilstede.

Lagrett: Ole Nerdrum, Knut Tveiter, Ole Grini, Harald Auten, Harald Bjanes og Hans Tien.

Tinglyst obligasjon fra Siri Haftorsdotter Nedre Åmot - til Bent Olsen, borger i Kristiania - på 50 rdr. - mot pant i 18 lispd. tunge i Nedre Åmot. Datert Kristiania 21.-4.-1663.

Fogden forlangte innført i tingboka at Peder klokker her for retten tilstod at han hadde gjort vold, og søkt ham (fogden) med vold, ved den eksekusjon da fogden søkte Peder for resterende skatter og rettigheter. Fogden mente at Peder "for sådan hans munds usandferdighed, och formastelse bør være en løgner inntil han det beviser."

Kristen Eskildsen, rådmann i Kristiania, hadde stevnt Ole Håvordsen Søndre By for resterende landskyld 1672, og for gardens reparasjon. - Ole møtte, og lovte å flytte fra garden og gjøre den ryddig innen 14. april førstkommende. Utsatt til neste ting.

Videre hadde Kristen Eskildsen stevnt Peder Tunnerud for ulovlig bruk og avførsel (av avling) på saksøkerens gard Søndre By.

Peder er på landvakten. Derfor utsatt.

Augdi (Pedersdtr) salig Gunner Knutsens hadde stevnt følgende for gjeld:

Kristoffer svarte at han har seddel for at det er betalt.

Utsatt sak mellom Jens Løken og Peder Jølsen - Igjen utsatt til neste ting. Partene lovte at de innen den tid skal møtes på Jølsen, hver med 2 menn, til likvidasjon.

Fogden hadde med rikens sitation av 12.-10.-1677 stevnt Amund Kvernhammer, Torbjørn Svindal, Iver Svindal og Trond Ånerud for at de hadde tilfordristet seg, uten tillatelse, å slå og høye på den øy Rosholmsand i avvikte sommer. De hadde stakket høyet eller storren der, så den på grunn av vannflom var fordervet.

Forlik: Fogden godtar de saksøktes forklaring, at de ikke visste bedre enn at denne øy skulde ligge til Rosholmen (og derfor slipper dom og bøter). De skal hver betale 2 rdr. til fogden for høyet og for saksomkostninger.

Fogden hadde stevnt Gunnild Skoholt for en kvige som på skiftet etter salig Peder Skoholt var utlagt til fogden for 1 rdr. 14 sk., og påstod at Gunnild burde betale den etterdi den døde i hennes verge.

For Gunnild møtte Steffen Skoholt og svarte at det var mot lov og rett av Gunnild kreves for kvigen.

Steffen førte vitner - Tore Hektner og Halvor Grini - på at kvigen var død.

Utsatt til neste ting.

Fogden hadde stevnt Peder Vinsnes for at hen i 3 år ikke hadde betalt leding av Berg engeland under Vinsnes, 1675, 76 og 77. Fogden påstod derfor at nevnte engeland burde være forbrutt til kongen.

Peder svarte at han hadde betalt vissøre av Berg engeland for 1675, og for de to andre år vil han gjerne betale.

Til det svarte fogden at Peder aldri skal kunne bevise at han noen gang hadde betalt eller tilbudt å betale samme vissøre, - og forlangte dom.

Utsatt til neste ting.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network