Tingbok 8
Side 22a

Atter ting på Vinsnes tingstue i Fet 22.-4.-1676.

Lagrett: Knut Tveter, Dagfinn Ramstad, Hans Skårer, Jon Skjelver, Søren Haga og Hans Løken.

(Torsten Paulsen, som fullmektig for)

Anders Pedersen, rådmann i Kristiania, hadde stevnt følgende for gjeld:

 1. Gunner Løken 2 ort. Er død, intet etterlatt.
 2. Peder Tingsrud 1 ½ rd. 9 sk. Er på sagen og skjærer for Anders Pedersen.
 3. Kristoffer Gran 3 rd. 1 ort. Ligger sjuk.
 4. Torsten Bjørnholt 3 ort 4 sk. Er død, intet etterlatt.
 5. Knut Ramstad 4 rd. 2 ort 17 sk. Har rømt til Sverige.
 6. Håkon Barkenes 1 ½ ort. Vedgikk.
 7. Tore Vilberg 2 ort 20 sk. Er dragon.
 8. Ole Søndre By 4 ½ ort. Vedgikk.
 9. Torsten Ramstad 4 ½ rd. 19 sk. Vedgikk.
 10. Jens Løken 3 rd. 2 ort 10 sk. Har motkrav.
 11. Ole Strøm 2 ort 20 sk. Møtte ikke.
 12. Anders Foss 1 ½ ort. Vedgikk.
 13. Peder Bjørkeflåtten 1 ½ ort. Vedgikk.
 14. Gudmund Ramstad 5 rd. 1 ort 22 sk., ligger sjuk.
  Dom: De som erkjente gjelden, skal betale innen 14 dager. De andre skal innen samme tid gjøre regnskap med Anders Pedersen, eller lide dom til neste ting.

 Torbjørn Olsen Hekseberg hadde stevnt Bertel Mogensen for gjeld 39 rd. til (fogdeenken) Kirsten Hammer.

Ikke nevnt hvorfor Kirsten Hammer hadde overdratt fordringen til Torbjørn Hekseberg - Bertel Mogensen møtte og påstod at han skulde svare "den han hadde arbeidd for" (Kirsten Hammer? eller hennes avdøde mann fogd Jens Paulsen?)

Bertel hadde forøvrig flere motkrav og avkortninger i kravet. - Utsatt.

Konrad Konradsen, femte lektiehører i Kristiania, hadde stevnt Peder Simonsen Nerdrum for resterende 4 års landskyld, årlig 1 skippund malt, og holding 1674.

Dom: Peder Simensen har forbrutt førstebygselen av sin gard og skal gjøre garden ryddig. Videre skal han betale de 4 års landskyll og holding for 1674, og saksomkostninger.

 Birgitte salig Johan Hagemeisters enke hadde stevnt Kristen Bleike 4 rd. Møtte ikke.

følgende for resterende landskyld:

Enken Ås - 1 rd. Vedgikk.
Engelbret Ramstad 3 rd. 2 ort, møtte ikke.
Hans Tien 3 ort. Møtte ikke.
Torer Hekner 1 rd. Møtte ikke.

Kjennelse: De saksøkte skal innen 14 dager forføye seg inn til saksøkersken og betale det de skylder, - eller lide dom til neste ting.

Kirsten Hammer, salig (fogd) Jens Paulsens enke, hadde stevnt følgende for gjeld:

Gunner svarte at han ikke hadde arvet noe der, og at Kristoffer Sørum hadde utlegg

for samme krav.

Videre mot de skyldnere som Kirsten Hammer hadde stevnt til 11. oktober 1675, og da ble utsatt.

Dom: Alle som har vedgått gjelden, skal betale innen 14 dager. Likeså alle som var stevnt til 11. oktober.

 

Hr. Johan Mogensen Teiste, sokneprest til Fet, ved sin bror Bertel Mogensen, stevnt Ole og Kristoffer Åmot for 8 års resterende landskyld av et kvernfall, årlig 1 pund fersk fisk. Saksøkeren inngå i retten en gammel dom av 6.-11.-1621. Ole og Kristoffer Åmot svarte at salig hr. Kristoffer hadde bygslet kvernfallet som de tidligere hadde brukt, til Ole Fjerdinby, i steden for det kvernfallet som Ole før hadde, der Sundsagen nå står. Siden har Ole og Kristoffer Åmot hatt sin maling "med dem i Sundet", hvor de eier halvparten i kvernhuset.

De tilbyr å gi full landskyld hvis de kan få igjen sitt forrige kvernfall. - Utsatt.

 Hr. Johan Mogensen hadde stevnt Iver Svindal for 2 tønner havre. Iver lovte i retten å betale de 2 tønner.

 


Updated July 1, 1997 - The Viking Network