Tingbok 7 - Nedre Romerike.
Side 6b.

I Jesu Navn

Anno 1675 den 20 jan. ble ting holden på Vinsnes tingstue i Fet Sogn. Overværende K.M. foged Jochum Schumacher, bygdelensmann Peder Christopher Jølsen, De 6 menn: Erik Jahr, Torbjørn Svindal, Hans Løken, Gunder Faller, Ole Nordre By og Amund Kvernhammer.

Statholder Gyldenløves befaling om degnepenge (Se Enebakk).

Mr. Dirik Hansen tilbød almuen å beholde K.M.s anparts tiende, da kunne de beholde den topp tønde blandkorn for 2 rd, og 1 tønde havre for 5 ort, heller enn å levere den imorgen på Kasteboden og siden føre til byen. ----- K.M. foged gjorde avregning om de restskatter og rettigheter for 1674. De skyldige var: Lars Frogstad 8 1/2 rd, Amund Faller 9 rd. Henrik Ramstad 3 rd, Erik Ramstad 3 rd, Engebret Ramstad 3 rd, Jens Løken 10 rd, Halvor Løken 6 rd, Hans Løken 2 rd, enken Løken 4 rd. Elias og Gunder Hoff 4 rd, Paul Jahr 5 rd, Anders Jahr 2 rd, Christen Blege 4 rd, Siver Bjanes 4 rd, Børger Bjanes 4 rd, Harald Bjanes 1 rd, Enken Ås 2 rd, Tallak Svindal 2 rd, Eigner Ås 5 rd, Trond Ånerud 4 rd, Christen Blesa 3 rd, Laurits Blesa, Ole Nordre By 3 rd, Ole og Gunder Søndre By 1 rd., Rasmus Gan 4 rd, Harald Outen 1 rd, Torbjørn Svindal 6 rd, Gulbrand Gjestad 7 rd, Siver Torud 7 rd, Hagen Barkenes 3 1/2 rd, Anders Barkenes 2 rd, Trond By 7 1/2 rd, Bård Uller 2 rd, Christopher tomter 1 rd, Jens Nordby 7 1/2 rd, Ole Strøm 7 rd, Rasmus Jahr, Rælingen 5 rd, Gudmund Ramstad, Rælingen 3 rd, Torsten Ibidem 2 rd, Haftor Holt 6 rd, Jens Fjerdingby 7 rd, Christopher Åmodt 8 rd, Ole Åmodt 4 rd, Peder Jølsen 15 rd, Peder Schougholtt 2 rd, Sakarias Berger 11 rd, Jacob Berger 2 rd, Jon Skjelver 6 1/2 rd, Ole Nerdrum 6 rd, Peder Nerdrum 8 rd, Trugels Skårer 1 rd, Hans Skårer 2 rd, Gunder Faller 7 rd, Trond Gårder 7 rd, Enken Gårder 13 rd, Halvor Hauger 7 rd, Nils Hauger 7 rd, Knut Tveter (Fet) 3 rd, Christopher Gran 3 rd, Anders Gran 1 1/2 rd, enken Ramstad 3 rd, Iver Svindal 5 ort, Simon Kind 6 rd, Brynhild Ersrud 4 rd, Christen Sanderud 3 rd, Jost Støvind 3 ort, Ole Narvestad 5 rd, Amund Tveter (Rælingen) 6 rd, Hans Tien 5 rd, Greger Sofsrud 3 ort, Helge Midtskau 3 rd, Paul Schatvet 1 rd, Gullik Vinland 3 rd, Peder Bjerkefløtten 3 rd, Peder Tønderud 7 ort, Bastian Strøm 4 rd, Lars Holtedal 3 rd, Peder Løngelstad 5 ort, Jens Støtterud 2 1/2 ort. --- K.M. foged begjærte dom: Avsagt: Enhver betaler sin gjeld innen 14 dager, eller må lide nam og vurdering.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network