Tingbok 7
Side 77 b

I.J.N.

Anno 1675 den 2 november, etter utsettelse fra 17 sept, ble saken mellem Ole Fjerdingby og Gullik Bjørnholt på den ene side, og Nedre Åmodts landherre og besidder på den annen side, foretagen på Vinsnes tingstue. Overv: i bygdelensmannens sted: Peder Erlandsen Vinsnes. 12 lagrettemenn:

Lars Holter, Ole Narvestad, Brynild Nerdrum, Harald Outen, Ole Grini, Erik Jahr (Rælingen), Torbjørn Svindal, Søren Hage, Gunder Faller, Jacob Berger, Hans Tien.

Tingboka fra 17 sept. ble først opplest. --- Bertel Mogensen som fullmektig for Ole Fj.by og Gullik Bjørnholt, og sin broder Hr.Johan Mogensens vegne, inngav en Citation dat.23/10 -75 hvori de med 5te stevne hitsiteret Stephen Hafsten i Høland, Sara Evensdatter, og Ingeborg Hansdatter, samtlige tilholdene på Vittenberg, Ragnhild Vilberg og Nils Carnelesøn Madsrud og Jøran tjenende hos Ole Fjerdingby for å avlegge deres vidnesbyrd om skjell og dele mellem Fj.by, Bjørnholt og Nedre Åmodts skog og mark. Item medstevnet Ole og Christopher Jonsønner Åmodt, samt Arne Hovin for å høre samme prov.

Bastian Hansen møtte på Åmodts vegne, og formente at stevningen var ulovlig fordi ikke samtlige lodseiere i Nedre Åmodt var innstevnet, og heller ikke provene var lovlig stevnet fordi de ble varslet på bededagen som er forbudt. ---- Men provene tas til forhør: Steffen Hafsten fra Høland proved at han var 60 år gammel og barnefødt på Olberg i Høland, og for 40 år siden tjente på Fjerdingby hos gamle Ole Fj.by i 3 år, og tilforn i et år på Bjørholt. Da hørte han at de på Fj.by hadde deres seterbol sønnafor Marikollen, og der gjetet de, og Nedre Åmodt (gjetet) deres fe imot hinannen, og forne Ole Fj.by og hans kvinne Siri sa noen ganger at dele mellem Nedre Åmodt og Nørdre Fjerdingby var over Marikollen og Bjørnåsen, men hvor det var det vet han ikke. Og de på Bjørnholt var der i seter med og hugg vest til Damkjennet. ----- Sara Evensdatter u.æd proved at hun var 50 år og for 21 år siden tjente hun hos Ole Fj.by. Da gjette hun Fjerdingby feet i Bjørnåsen og Maråsen og Marikollen til Evens havn i en sommer, og beretter at hennes mor skar gras i Marikollen. - Ingeborg Hansdatter u.æd proved at hun er 61 år gammel og barnefødt på Brånås i Skedsmo sogn, og at for 30 år siden tjent hos Itsige Ole Fj.by. Da gjette hun oppe i Marikollen og Bjørnåsen og ingen anket på det, og en sommer var hun i seter for Gullik Bjørnholt der sammesteds for omtrent 14 år siden, og ingen talte til henne av den grunn. Mens hun gjette, fornam hun ingen av Nedre Åmodts folk. --- Ragnhild Vilberg u æd proved at for 40 år siden var hun hos sine foreldre på Bjørnholt. Da gikk hun i Marikollen og i Maråsen, og der gikk deres fe og Åmots fe om hinannen, og ingen talte derom, men skjell og dele vet hun ikke om. Ellers brukte de på Nordre Fj.by og Bjørholt et Tyrriverk sønnafor Marikollen. Bastian Hansen tilspurte henne om de på Fj.by og Bjørnholt hadde noen rett til å bruke der, men det visste hun ikke. ----

Nils Carnelesen u.æd proved at for 2 år siden braut han løv og hugg tømmer i Marikollen for Ole Fj.by.------ Jøran tjenende hos Ole Fj.by var også hitstevnet, men fordi hun er Gullik Bjørnholts søster, er det ikke tillatt å prove. --- Ole Vestersund ble av Bertil Mogensen tilspurt om Christen Åmot brukte noe i Åmot den tid han brukte garden. Han svarte at Christen Åmot brukte garden (sammen) med sin moder, og at fellegarden ble vedlikeholt av Nordre Fj.by og Nedre Åmots besiddere, men var ikke satt opp som skillegard, men forat ikke creaturene skulle komme til hverandre. --- Bastian Stalsberg spurte Bertel Mogensen om han hadde flere prov å føre. Dertil han svarte: Ingen denne gang. ---- Bastian på Åmots vegne, formente at disse av Bertel Mogensen førte vidner om Fj.by og Bjørnholts eige ikke kan aktes for noen rettsindige eiendomsprov, fordi de slett intet om eiendommen vet, eller noe skjell og dele mellem Fj.by og Åmot vet, annet enn at de har gjett Fj.by feet. Han mener at skjell og dele bør følge bekkeløpet, for dit har Nedre Åmots besiddere nøt og fulgt fra Arils tid med tømmerhogst og tyribruk rolig og fredelig hvorpå han ettermeldte prov ville føre:

Iver Grøndal fra Nes sogn u æd proved, såvelsom Nils Boding, Nes sogn, at de for 13 år siden hugg Tyrived ved Bjørnåsen på den nordre siden av bekken ved Fjerdinby-seter, og det hadde de lov til av Ole Nedre Åmot og Sigri Åmot, og brente tjæren om sommeren ved St.Hans tiden, og etter de hadde høyet, kjørte de den inn til byen, som var 7 tønder. Og mens de hugg og brente tjæren, var de på Fjerdingby i seter og gjette hos dem, og ingen talte til dem derom. ---- Jeppe Siversen Foss og Hans Thored møtte og tilstod Siver Foss og Gudmund Thoreds vidnespyrd forhen i retten inngiven. Vedere sa Hans Tored og Jeppe Siversen at deres foreldre hugg tømmer ved Blåtjennet til Kongens sager, og de på Nedre Åmot gav dem lov til det, men enten det var Åmots eller Fj.by eie vet de ikke.

Bertel Mogensen mener at Bastian ikke har ført noe rett bevis om skjell og dele. Han sier at delet går i sydvest fra Rellingbroen og at den synlige sten i kollen like sydvest for broen bør være delesten mellem Nordre Fj.by og Bjørnholt, og Nedre Åmot.

Bastian svarte at det var underlig at de på Fj.by og Bjørnholt ville trenge seg inn på Åmotseige. Åmots besiddere har brukt deres skog som deres foreldre før dem har brukt. Dessuten har de på Fjerdingby vært med Åmots besiddere og oppsette en Fellegard deres eiendom imellem forat ikke Fj.by s creatur skulle innkomme på Åmots eigge. Ti dersom Fj.by hadde hatt noen rett på den nordre side av vannløpet, så hadde de ikke opprettet noen fellegard dem imellem. Dessuten viser matrikelen at Ole Fj.by, og langt mindre Bjørnholt har latt seg innføre for noen skog og mark, langt mindre seterbol under deres garder, vider enn til gardens behov og lite til bråteland. Han begjærte rett dom med erstatning for unødvendig påførte stevnemål.

Avsagt: Da ingen av provene forklarer om skjell og dele, og da saken finnes vidløftig, fordi sal. Jens Hansen Gjeddes tingbok anno -65 ikke kunne fåes, så vi kunne se om denne sak er protokollert, Og Bastian ikke har med de påstevnte brev, som Åmots besiddere beroper seg på. Ti er saken opptatt til 7 des. førstk.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network