Tingbok 7
Side 86 b

I.J.N.

Anno 1675 den 17 des. ble alm. sake- og skatteting holden på Vinsnes Tingstue i Fet. Overv: K.M. foged Jochum Schumacher, Lensmann Peder Christophersen Jølsen. De 6 lagrettemenn:

Anders Østegården, Knut Tveter, Sakarias Berger, Christen Tofsrud, Paul Jahr og Haftor Grini.

Hans Høye Exell Statholderens ordre om langtømmers påbud ble forkynt, likeledes på budne less høy av hver full gård, halve og øde, samt den påbudne tønde korn. dat. 10 sept 1675.

Sikt og sakefall forpakter Axel Pedersen And hadde stevnet for skyldig sikt: Gunder Skårer 2 rd. er soldat og ute i Kongens tjeneste. Det berettes han ei vil ekte det Kvinnfolk han er besovet. Peder Åmot 2 ½ rd. Marte Åmot vil betale med tømmer for ham. Torsten Ramstad 7 rd 2 ort, er på vakten. Hans Sundet 2 rd, lovet å betale. Otter Falla 2 rd, hans far møtte og lovet å betale til Axel. Tallak Svindal er forhen dom på. Axels fullmektig, Paul Ibsen, esked og begjærte dom. Avsagt: De som skylder skal betale innen 14 dager.

Saken mellom Monsør Paul Torstensen og Torer Hektner som fra 11 okt til dette ting er forflytt. Tingboken ble i Paul Torstensens påhør opplest det som før er protokollert. Torer Hektner møtte ikke, men almuen sier at han er på vakten. Saken opptatt til neste ting.

Mats Trulsen, borger og innvåner i Chria. hadde 22 sept. hitsitert Simon Kind for skyldig gjeld etter Obl. samt det gods igjen til løsning at oppbyde er forkynt.

Simon Kind møtte og sa at han ingen copi hadde fått av stevningen og at Mats Trulsen i hans fraværelse, han var på Kongens vakt, har tatt fra ham uten vurdering og takst alt det han eide, løst og fast. - Dernest inngav Mats Trulsen Simon Kinds utgivne Obl. hvoretter han kreves for 12 rd.

Simon Kind sa at Mats Trulsen tok all hans mat og pølsene med, og svinehoder likes, - Dertil Mats Trulsen ropte lensmann Peder Jølsen, samt Torbjørn Svindal og Laurits Blesa til vidne, og sa at han verken så svinehoder eller pølser, Og, sa Mats Trulsen, Simon Kind ljuger det som en skjelm, til han det ham overbeviser at han har tatt noen svinehoder eller pølser fra ham.

Simon Kind sa at Mats Trulsen tok maten fra ham andre dagen etter at Peder Jølsen med mennene sine var der.

Mats Trulsen begjærte en rettmessig dom. Avsagt: Da Mats Trulsen med riktig Obligasjon har bevist at Simon Kind er skyldig til Mats Trulsens hustru, foruten 4 rd han ennu er bedaget med til 14 des. 1676 - Penge 12 rd. ti er han hermed dømt sine 12 rd til Mats Trulsen å betale innen 14 dager, med kost og tæring og for denne doms løsen 5 ort under vurderings adferd etter K.B. cap. 3, og straxen fahre af Jorden, så fremt han ikke ved bøndenes hjelp skal vorde avført.

Paul Ibsen hitsiterte på sal. Johan Gårmands arvingers vegne for skyldig gjeld: Bård Tomter etter Obl. 10/4.1665 = 7 rd, møtte ikke, for han er på vakt. Laurits Rud 1 rd lovet å betale. Peder Skoholt Caveret, da Peder er på vakt. Jens Fjerdingby på sin formann Saxe Fjerdingbys vegne 1 rd. etter bevis 20/3-67. Jens sier at han intet kan svare dertil.

Hans Hansen Barkenes på første bøxel etter bevis 12/4 -65. 9 rd. Hans Barkenes er død for 6 år siden og intet etterlatt som samtlige almue sa å være bevist.

Oluf Torstensen den yngre hitsiterte for skyldig gjeld: Christopher Råsåk, Amund Kverhammer, Trond Ånerud, Peder Bjørkefløttens enke, Halvor Hauger, Simen By, nu boende på Bjanes, Simon Kind, Halvor Store Løchen, Jon Skjelver og Anders på Skaugen for tilsammen gjeld som han i retten inngav.

Dernest inngav Oluf Torstensen uttog av sin regnskapsbok, hvoretter kreves: Trond Ånerud 7 rd, er dragon og ikke hjemme, men er ved Companiet i Trøgstad.

Christopher Østenes 28 rd, var nylig hjemgåen fordi hans mor lå lik. Anders Barkenes 9 rd, vedgikk. Hagen Barkenes 8 rd. Anders B. sier at han ligger sjuk, og at han vedgår gjelden. Amund Kvernhammer 6 rd, vedgår. Halvor Store Løchen 18 rd og 2 kjør, møtte og vedgikk. Anders i Skaugen 5 ort (Finne?). Simon Bjanes 5 rd. er på vakt. Oluf Torstensen begjærte en rettmessig dom.

Avsagt: De som skylder skal betale gjelden med kost og tæring samt for denne doms løsen 5 ort.

Peder Clausen Stabels utgivne pantebrev han til Peder Erlandsen Vinsnes på den Ø. Fogedøen han ham i 2 åremål i pantsatt for 200 rd ble forkynt 8/11.1675.

Laurits Blesa hadde ved Citation 21/10 -75 hitsiteret Amund Kvernhammer og hans mor, Anne Ånerud for 13 rd gjeld de til ham er skyldig, så og arvesvik med videre. Ble så opplest av tingboken noen prov i denne sak fra 11/6 sistforleden.

Amund Kvernhammer og hans mor møtte, og enken Anne Ånerud tilstod å ha fått etter hennes sal. mann: 2 gamle underdyner, som hun formener hum bør ha, fordi hun som gammel kvinne ei kan miste sin seng. Amund Kvernhammer ble tilspurt, om de 2 tylter tømmer han har latt seg godtgjøre i skatten. Amund svarte at det aldri var ham godtgjort 1 sk. til nytte for dette tømmer. Tømmeret var merket høsten før Christopher Ånerud døde. Nok ble Amund Kvernhammer og hans mor tilspurt om de 4 kjør, 4 kvier 8 gjeter og bokker, små og store, og 6 sauer. Dertil svarte Amund Kvernhammer at han løest (leiet) de 3 kjør av K.M.foged, og den ene ko var landherrens. Ang. de 6 sauer, så fikk de 1 fra Harald Outen som han henne foræret, så kjøpte hun 1 av Gregers Soxrud, de 4 var lam som hun sjøl oppfødde, hvorpå Amund K. lovet å skaffe bevis for. Derfor saken opptatt til neste ting


Updated July 1, 1997 - The Viking Network