Tingbok 7
Side 15

I Jesu Navn

Anno 1675 den 12 mars ble alm. sake og våpenting holdt på Vinsnes's tingstue i Fet sogn. Overv: K.M.s foged Jochum Schumacher, lensmann Peder Chrisopher Jølsen. De 6 menn: Knut Tveter, Erik Jahr, Hans Løcken, Gulbrand Gjestad, Johannes Guttersrud og Ole Nerdrum.

K.May aller nådigste forordning om proviantskatten for nærværende år ble forkynt. Dat 12/2. 1675. Såvel som Statholderens befaling om de resterende 803 stokker langtømmer. Dat 19/2 1675.

Christen Paulsen, borger og handelsmann i Christiania, hadde hitsiteret en del almue her i sognet for skyldig gjeld. dat 15/2 1675. Dernest etter sin sal. formanns regnskapsbok framfordret: Jens Fjerdingby som krevdes for 1 kvartil hollandsk sild 2 rd 4 sk. møtte og vedgikk. Christen Blesa 5 ort 18 sk. sier han har regnskap derimot. Christen Sanderud 3 rd 18 sk. vedgår og beretter å ha kjørt 4 tylter og noen bord derimot. - Christen Paulsen begjærte en rettmessig dom. Avsagt: Da Jens Fjerdingby selv her i retten vedgår å være skyldig 2 rd 4 sk, og Christen Sanderud 3 rd 8 sk, ti er de hermed dømt til å betale innen 14 dager, med kost og tæring og doms løsen 1 rd. Og hvis de har kjørt bord, må de innen 14 dager forføye seg inn til Christen Paulsen og gjøre opp regnskapet.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network