Tingbok 7
Side 29

I.J.N.

Anno 1675 den 11 juni ble alm. skatte- og saketing holden på Vinsnes tingstue i Fet prestegjeld. Overv: K.M. foged Jochum Schumacher, bygdelensmannen Peder Christopher Jølsen.

De 12 menn (Lagrett):

Jon Skjelver, Elias Hoff, Ole Grini, Gunder Balnes, Halvor Skjelver, Hans Tien, Halvor Grini, Iver Svindal, Svend Holt, Ole Vestegård, Jørgen Vilberg og Jacob Berger.

K.M. allernådigste skattebrev for nærv. år ble forkynt. dat 10/4. 1675. og deretter skatten lagt.

Monsør Dirik Hansen hadde stevnet disse for resterende tiendekorn: Rasmus Jahr 2 rd, Anders Østegård 1 rd. Peder Skoholt 2 rd. Ole Strøm 3 rd. Anders Løvenstad 2 ort. Jon Skjelver 4 1/2 rd. Trugels Skårer 2 rd. Hans Skårer 2 rd. Daphin Ramstad 1 1/2 rd, sier at presten har annammet kornet. Jens Løcken 16 sk og 3 rd, som Jens sier han vil skaffe seddel for er levert. Hans Søndre Løcken 16 sk. Børger Bjanes 2 ort, Trond Ånerud 5 rd. Simon Søndre By 1 1/2 rd. Ole Søndre By 2 ort. Gunder Søndre By 2 ort. Rasmus Gan 2 ort. Christen Blesse 1 rd. Lars Blesse 11 sk. Osmund Tien 16 sk. Christopher Tien 16 sk. Gyri Gårder 2 rd. Ole Nerdrum 2 1/2 rd. Nils Hauger 1 rd. Jørgen Vilberg 3 1/2 rd. Torer Vilberg 2 1/2 rd. Lars Smedsberg 10 sk. Ole Narvestad 7 sk. Bård Ullern 10 sk. Christopher Åmodt 4 rd. Hans Smedstad 10 sk. Even Teige 3 ort. Lille Strøm 1 1/2 rd. Harald Øverby 2 rd. Ole Fjerdingby 5 ort. Anders og Christopher Gran 16 sk. Christen Sanderud 10 sk. Gudmund Ramstad 16 sk. Peder Tønderud 8 sk. Paul Skjatvet 8 sk. Marte Kjustad 2 rd. Amund Falla 6 rd. Christopher Gran 7 ort. Engelbret Ramstad 2 ort. Gyri Løchen 5 ort. Anders Jahr 2 rd. Christen Blege 5 rd. Harald Bjanes 4 rd. Simon Kind 2 rd. Ole Nordre By 3 rd. Anders Barkenes 1 rd. Elias Hof 4 rd. Gulbrand gjestad 2 rd. Hagen Barkenes 5 ort. Anders Årnes 5 rd. --- Dirik Hansen begjærte dom. Avsagt: Foranførte skyldige er hermed tildømt å betale til Dirik Hansen innen 14 dager med kost og tæring.

Jacob Diriksen, rådmann i Christiania, lot ved Jens Pedersen inngi en seddel hvor han begjærte Almuens tilstand (opplysning), om hvor mye Vilberg skylder, og til hvem. Dertil svarte Almuen at denne gård skylder årlig 1 1/2 skipund T. og 1 lispund T. 8 bismermerker smør, hvorav Christiania bispestol m.b.o.a. følger 1/2 skipund T. Carsten Madsen på Strømsøen u.b. 1/2 skipund.

Totens prestebol u. b. 3 1/2 lispund 4 merker smør. Toten Kirke 3 1/2 lispund 4 merker smør. Jacob Diriksen i Christiania 4 lisp. T.u.b. - Skatter til Hans Mayestet i leilendings skatt 8 rd. 1 ort og 8 sk. som dragon Torer Vilberg oppeberger.

Min og 6 menns utstedde forligelse imellem Jens Løchen og Torvald Øverby ble forkynt. Dat Vinsnes tingstue den 8 nov. 1675.

Hartvig Rugge har ved lensmanns stevne hitciteret Christopher Råsok i Fet sogn for 5 ort 8 sk av en bøxel han var Lieutnant Philip Hage skyldig, og til bemeldte Hartvig rugge er utlagt i gjeld etter bemeldte sal Leutnant og derom ved sin fullmektig Jens Pedersen lot Wexel Hansens seddel i retten inngi. Dat. 19 jan. 1675.

Christopher Østnes (Råsok) møtte og sa at i forleden sommer, var han med sal leutnant Philip Hage forlikt om første bøxel av det siste pund i Råsok og skulle gi ham derav 20 rd, men ingen hånd derpå fikk av leutnanten, og sier at leutnanten har fått på samme bøxel hos Ole Torstensen den 9 aug -74 et kvarter sild for 1 1/2 rd. og 2 tønder malt for 2 rd 2 ort. --Leutnant Johan Forbus møtte også her tilstede og sa at bøxelen hører ingen annen til enn ham, fordi at ingen penger på samme bøxel er utgitt til sal leutnant Philip Hage, eller hans skrift finnes, og ettersom gården er udøktig, da har han at svare på bondens vegne hvem som vil sake ham, og begjørte oppsettelse.

Christopher Østnes angav at bøxelseddelen skal være i Høland hos sal leutnant Philip Hages enke.

Da bøxelseddelen som skal være fundament i denne sak, ikke er her i retten, så vi derav kunne ha underretning. Ti behøves den nødvendig, om enten sal leutnant Philip eller leutnant Johan Forbus samme 20 rd bøxel følge bør. Især fordi samme bøxel er utlagt til creditorene etter førnemnte Leutnant Hage, som bør ha deres. Ti er saken opptatt til neste ting.

Monsør Avel Pedersen hadde 10 mai hitsitert Knut Ramstad for odelskatt og kreves for delskatt for 2 år av 3 1/2 lispund T. i Jahr som ei er betalt. Knuts etterlatte enke Birte Ramstad møtte og sa at hennes mann er død for 4 år siden og at de er 4 søsken om samme gods: Johannes Guttersrud, Gyri Gårder, Marte Tveter og hun, og har hun ikkun oppebåret 1 års landskyld derav. Imidlertid samme odelskatt er henståen og hennes søsken de andre. Saken er med Lars Jacobsens bevilling opptatt til første ting.

 

Torsten Ramstad var hitstevnet fordi han ilde hadde hugget og slaget sin grande Gudmund Ramstad i hans egen stue, på en søndags morgen. Til prov var hitstevnet Erik og Rasmus Jahr som etter avlagt bogeræd proved, at søndag etter forleden Korsmessedag, da kom Gudmund Ramstad til dem og viste dem at den høgre tommelfinger var hugget fordervet på ham, og et hugg hadde han fått på ryggen, slik at vadmelsbuksen og lærunderbuksen var hugget i gjennem, og linningen kløvet på lærbuksene, og han var revet på nasen og blødde, og mye hår var løst på hodet og hang løst ned på akselen. Søndag morgen kom Gudmund til dem igjen og bad dem følge seg bort og se på den dør som går (ut) av stuen og inn i koven. De fulgte ham til Ramstad, og der viste Gudmund dem døra. Da så de at den fjel som stod fast ved døra, hadde nylig vært av, og nylig slått på igjen. Og en annen fjel tvert over døra stod inne i Gudmunds stue og var istykker. Gudmund viste dem stykkene og sa at Torstens kvinne hadde gjort det om lørdagen. Og som prov ble ført, da falt noen tale imellem Gudmund Ramstad og Torsten Ramstad. Da sa Torsten til Gudmund: "Det juger du som en skjelm". - Videre proved de at som de var gått fra Ramstad, da ropte Gudmund etter dem. Gikk vi så tilbake til ham og Gudmund lukte opp Torstens stalldør. Da så vi at Torstens merr lå på golvet og var nær død. Men da kom Torsten og sa til Gudmund. "Du går på bygda og klager på den skaden du har fått, men du sier ikke fra hva du har gjort, din Hund". Bar de så til ord for ord, og Torsten sa til Gudmund: "Din morder, du har myrdet mine kreatur." Gudmund svarte: "Legger du meg ut som morder"?

Hvortil Torsten svarte: "Ja, Hille død, sier jeg det. Du har myrdet mine kreatur."

Gikk de så fram på gården og begynte å skjennes om såkorn. Så sa Torsten til Gudmund: "Du har støli min åker fra meg som en tjuv". Dertil svarte Gudmund: "Det kan du aldri bevise" og skjøt dem så til vitner.

Torsten Ramstad etter tilspørgelse kunne ikke nekte at samme søndag morgen vært inne i Gudmunds stue, og gav ham et slag over Rauen med en blot kromsabel. Og det skjedde fordi Gudmund hadde kjørt hans hester så den ene styrtet deretter, den levde ikke lenger enn et jevnd&o