Tingbok 7
Side 72 b

I Jesu Navn:

Anno 1675 den 11 oktober ble alm. saketing holden på Vinsnes Tingstue i Fet sogn. Overv: K.M. foged Jochum Schumacher, bygdelensmann Peder Christophersen Jølsen. 6 Lagrettemenn: Gulbrand Skogholdt, Torbjørn Svindal, Sakarias Berger, Elias Hof, Christen Blege og Gunder Balnes.

Tienden av alle slag ble angiven.

Mats Trulsen borger og invåner i Chria. hadde hitciteret Simon Kind for resterende landskyld og formener han har sin første feste forbrudt, samt nærværende års avl og avgrøde fordi han har brukt garden uten hans minde. --- Simon Kind møtte og sa at han ikke hadde betalt landskyld og begjærte at Mats Trulsen ville etterlate ham denne forseelse. ------ Mats Trulsen eskede dom.

Avsagt: Etter L.L.B 1 cap har Simon Kind sin første feste forbrut. Årets avling tilfaller landherren, og Simon bør løse sitt bo fra ham etter sex menns sigelse.

Bastian Stalsbergs pantebrev til Bent Olufsen i Chria. ang. at ham ipantsatt Øvre Åmodt skylder 2 Sku. Og Hovelsrud 1 fj.m.b. for 250 rd han ham forstrakt, ble forkynt. Dat. 1 sept. 1675. Peder Jølsen protesteret derimot, fordi Hovelsrud er barnegods, og kommer sal. Nils Stalsbergs barn ved, så ikke Bastian har noen makt til å pante det bort.

Poul Torstensen, borger og innvåner i Chria. hadde hitsitert Torer Hekner for til ham skyldig gjeld, hvilken stevning han ved sin tjener Paul Jensen inngav i retten. ---- Torer Hekner møtte og vedgikk å ha fått de 2 rd 1 ort 8 sk, men de 2 rd han skal ha fått den 29 okt aldeles nekter han. Avsagt: Torer Hekner er dømt til å betale de 2 rd 1 ort 8 sk. med kost og tæring, og for denne doms løsen 1 ½ rd og det innen 14 dager, etter K.B. 3 cap. Ang. de 2 rd som Torer nekter å ha fått, er hermed Torer Hekner pålagt innen 10 uker å avverge samme gjeld med 3 manns æd, ellers må han betale.

Jens Hjort hadde stevnet Jens Fjerdingby for 3 rd som han var blitt skyldig på en hest. Jens Fj.by møtte og tilbød seg å betale de 3 rd til førstk. Jul. Men han ble dømt til å betale innen 14 dager med kost og tæring og for denne doms løsen 3 ort under vurdering adferd etter K(jøpe) B(alkens) 3 die capitel.

Matrone Kirsten Hammer sal. Jens Paulsens enke hadde hitsiteret endel almue for gjeld: Erik Sagmester 5 rd, har seddel at han skal gi skatt til rytter Jon Vestby, vil ettersees hva år det er. Paul Jahr 7 rd. Maren Jahr 1 ort, sier at Asmund Tien har betalt til Mats Nilsen. Halvor Lille Løken 2 ½ rd, de 2 rd nekter han å ha fått. De 2 ½ tylter bord sier Elling Sagmester at Halvor ikke har fått. Gulbrand Gjestad 2 rd. Hagen Barkenes 5 rd. sier det er for 200 bord kjørsel fra Nes. Anders Barkenes 3 ½ rd sier å ha gjort regnskap med Claus Hansen, og da bare skyldig 14 sk. Tore Vilberg 2 rd, Ole Grini lovet å betale ham. Amund Falla 1 ½ rd, sier å ha betalt til Jens Hjort, som også Hjort tilstod, Peder Nerdrum 40 rd, sier å ha regnskap derimot. Harald Øverby foruten Kavringbrød som intet er å få for = 3 ort. Christopher Gran for 1 tønde havre 7 ort. Halvor Hauger 7 ort, sier han har kjørt bord derimot. Peder Kind 4 rd møtte ikke, tigger, er soldat. Even Tien 32 rd, sier å ha regnskap derimot. Erik Teien 24 rd, sier å ha gjort regnskap med Claus Hansen og da blitt skyldig 8 rd. Siver Bjanes 4 !/2 rd, er død og intet etterlatt. Helge Ås 20 rd, eier intet. Gudmund Ramstad er Obl.for. Peder Bjørkefløtten 2 rd, for lenge siden død og intet etterlatt. Anders Løvenstad 3 rd, sier å ha kjørt bord derimot. Christopher Holtedal 4 rd, sier han har betalt med tømmer og skal bevise det. Mogens Hof 6 rd, sier å ha skåret bord derimot, og at Claus Hansen har notert det i Mogens regnskap. Christen Sanderud 4 rd, har tømmer derimot.

Jens Løken 16 rd, beroes med etter Laurits Knutsens samtykke. Laurits Blesse er ingen riktig underretning om.

Avsagt: Så mange som gjelden vedgår betaler innen 14 dager. De andre må innen 14 dager gjøre riktig regnskap.

De andre må innen 14 dager gjøre riktig regnskap.

Istedenfor Gulbrand Skoholt ble retten betjent av Anders Østegård. Istedenfor Christen Blege, Hans Løchen.

Sikt og Sakefalls forpakter Axel Pedersen And har 13 sept. 1675 hitsiteret Tallak Svindal for et knivsting han gjorde på Jens Skredder. Til prov var innstevnet Arne Hovin, Peder Nerdrum, Ole Skomaker, Karen Rasmusdatter, Lars Blesse, Gunder Holter, Christen Blege, Birgitte Gårder og Christen Bleges pike Guri. Da provene skulle tas ved æd, ble Tallak Svindal tilspurt om han noe å beskylde Peder Nerdrum for. Dertil han svarte Nei.

Arne Hovin proved at 3 uker før påske på en søndag, var han i barsøl til Gulbrand Hovin. Om aftenen satt han ved bordet da Jens Skredder kom springende inn i stuen og sa at Tallak hadde stukket ham i låret og viste dem skaden. Det samme proved Peder Nerdrum og sa han etter Jens Skredders begjær, hadde bundet en handduk om skaden. Ole Skomaker også proved at Jens Skredder kom inn til ham i stuen og viste ham skaden.

Karen Rasmusdatter proved at samme aften i Gulbrands nattstue, så hun at Tallak tok Jens Skredder i håret, etter at han hadde stukket ham. Laurits Blesa proved at tinget etter dette barsøl, da løp han om Svindal. Kom så Tallaks kone til ham og bad ham å gå fram til Jens Skredder, og se hvordan det står til med ham. Han gikk så til tinget, og da han gikk fra tinget igjen, da fulgte Gunder Holter med ham. Da spurte han Gunder om han ville følge ham inn til Jens Skredder, som lå i Gyri Garders stue, og bad Gunder tale med Jens at han ikke skulle klage på Tallak i noen måte. Gunder Holter lot lyse sitt forfall ved sin far Laurits Holter, at han ikke kunne komme fordi han var hos Major Urne. Christen Blege var her tilstede for ½ time siden, men måtte gå hjem for svakhets skyld. ---- Birgitte Garder proved, at i samme barsøl så hun, at Tallak reiste seg opp i benken i høgsetet, etter at Jens hadde fått skaden, og dermed sprang ungdommen på døren. Guri Blege møtte ikke.

Tallak Svindal påhørte samme prov og sier han ikke kan minnes å ha tilføyet Jens Skredder noen skade. ---- Jens Skredder inngav en fortegnelse over omkostningene for samme skade.

Jens Pedersen esked og begjærte en rettmessig dom.

Ettersom Jens Skredder har gitt Tallak Svindal full sak, at han har stukket ham i låret 3 uker før påske på en søndags aften i barsel på Hovin, item straks lot syne seg av Arne Hovin og Peder Nerdrum, som de etter avlagt bogeræd vidner. Jens Johansen også proved at søndags aften, ute i svalen på Hovin tok han kniven fra Tallak Svindal som han hadde stukket Jens Skredder med i låret. Karen Rasmusdatter proved også at hun så at Tallak tok Jens i håret, etterat han hadde stukket ham ----- Hvorimot Tallak ikke annet til sin befrielse sier at han ikke kan minnes eller erindre at han har tilføyet Jens Skredder denne skade, hvorfor vi ikke annerledes kan kjenne og dømme enn at Tallak Svindal bør bøte til Hans May. For dette knivsting han tilføyet jens Skredder 8 ørtuger 13 mark sølv, og ettersom samme bedrift skedde på en søndag, da at bøte Helligbrøde 3 mark sølv, samt gi billig kost og tæring, og for denne doms løsen 1 rd 1 ort og erstatte Jens Skredder for bekostning, Badskjærlønn, tidspille, og for fortæring 6 rd, og det innen 14 dager å betale under vurderings adferd etter K.B. 3 dje Cap.

I ettermeldte sak ennu tilnevnt 6 mann: Halvor Skjelver, Jørgen Vilberg, Hans Tien, Harald Outen, Ole Nerdrum og Laurits Blese.

Haftor Holt har hitsiteret Torsten Ramstad for æresjelderier. Til vidner var stevnet Erik og Rasmus Jahr.

Erik Jahr etter æd proved at kort etter Jul var han og Rasmus Jahr etter Haftor Holts begjæring ifølge til Torsten Ramstad. Da spurte Haftor Holt om Torsten Ramstad ville stå ved di ord han snakket igår. Til det svarte Torsten: Alle de ord jeg snakket i går, de skal jeg stå ved. Haftor sa: Du beskyldte meg igår at jeg har stjålet tømmer av den skog som en tjuv. Torsten svarte: Ja, jeg sa så, og slik er det også. Tømmeret er stjålen fra vår skog, det sa de andre likesåvel som jeg. Dertil svarte Haftor: Det hørte jeg ikke. Men jeg hørte du sa det. Det samme proved også Rasmus Jahr, ord for ord. ----- Torsten Ramstad møtte og avbad samme forseelse, og bad Haftor Holt om forlatelse, da han sa det i ubesindighet, og han har slett intet å beskylde Haftor for i noen måte, men takker ham ære og alt godt i alle måter, hvor da Haftor Holt etter våre flittige tillegg, etterlot Torsten Ramstad og de ble med handerband her i retten forlikt, og Torsten lovet å betale til Haftor til første jul 1 riksdaler for stevningens bekostning, dog står kongens sak åpen.

Torsten Reinholdsen Bjerkes utgivne pantebrev på 12 lisp T. m. b. i Fjerdingby, han til Peder Vinsnes 7 åremål ipantsatt for 32 rd ble forkynt. dat 21/9.-75.

Mats Hansen, rådmann i Chria. hans utgivne pantebrev til Peder Vinsnes på 2 Ødeler på Viholmen nemlig: Den Hans Hval bruker, og Fallerdelen, han ham ipantsatt for 300 rd ble forkynt dat.25 juni -72. Nok han ipantsatt samme dag den Øyedel på Viholmen som Ole Fjerdingby har ileie for 80 rd.

Sammeledes ble Mats Hansens utgivne pantebrev til Peder Erlandsen Vinsnes forkynt. dat 26 juni-72, hvori han satt ham i pant 3 Øydeler på Viholmen, nemlig: En øydel han selv bruker for 100 rd, nok en som Ole Hoftvedt bruker for 100 rd, og en som Ole Hottvet bruker for 100 rd, imot 100 rd han ham forstrakt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network