Tingbok 7
Side 80

I.J.N.

Anno 1675 den 7 desember ble fornevnte sak mellom Ole Fj.by og Åmots besiddere opptatt på Vinsnes tingstue. Overv: Lagrett som forrige gang.

Johan Mogensen Teiste inngav sitt innlegg dat. 7 des -75. Bertel Mogensen på Ole Fjerdingbys vegne ikke alene påstod etter samme innleggs innhold av sin bror, men formente og, at det var en største ubillig og urettsindig påstand av motparten å ville følge det største vassdrag fra Broen, hvor det sin utrinnelse har, som umulig kan skje uten at Nordre Fjæby og Bjørnholt mister skog, men også endog en stor del av Utrellings skog og seter, som ligger vestenfor samme bekk som rinner like fra sønden og nord til Broen, som vi sist med sorenskriver og lagrett var samlet på. Foruten dette, er vel de Godtfolk på Åmot vitterligt, som andre Rælings innbyggere, at deres gårders skog skjelner (grenser) har av Formålstid (Arils tid) strukket seg og ennå strekker seg i vester inn over åsen. Han formente derfor at Åmots besiddere har hatt Øyne store nok til å se den store sten som ligger i sydvest oppe i den høyeste knoll. Derfra går (delet) i den nordøst rinnende bekk. Åmots besiddere vil ved usandferdige prov og ustadig påstand tilholde seg skjell etter andre krokrinnende småbekker, myrer og åslier foruten å ha ringeste adkomstbevis.

Bastian sa at Bertel Mogensen s snakk var bare oppdiktning, hvorimot han til sakens opplysning ville irettelegge en beskikkelse vitne av Åsmund Tien og Gunder Balnes etter befal forrettet 29/11.1675.----Derimot Johan Mogensen svarte at Jens Fj.by og Haftor Holt er villige prov og har nylig begynt å conspirere med dem på Åmot, på det at Haftor og Jens heretter kunne nyde og bruke i skogen det som Ole Fj.by ikke er mektig til for hans alderdoms skyld, og de Åmots besiddere ikke kunnet overkomme - til med er Jens Fj.by s stedbørn lodseier i Nedre Åmot. Og oven alt er Jens Fj.by og Haftor Holt 2 unge menn, som ikke kan vite om gamle skjell og dele. Ole Fj.by etter tilspørgselse tilstod, at Holt og Søndre Fj.by, samt hans påboende gård Nordre Fj.by har sameige med hverandre, og der foruten har han til Ene-eie en Havningshavn.

Bastian Hansen Stalsberg inngav en gammel Lagmannsdom på pergament med 9 hengende segl under, som Bastian igjen til seg annammet, og derav leverte en riktig Copi under Poul Ingvaldsen og sin egen hånd. Hvilket brev Hr. Johan Mogensen så at det stod ved sitt verd: at forsvare Nedre Åmotss eige dele sønnafor Åsveien fra broen og langs bekken opp av åsen (Bjørnåsen?). Dernest at

Åmodts eiere ville fremlegge det gamle pergamentsbrev de for 40 år siden har stått på i en proces med sal Hr. Christen i Fet, hvilket brev klart sier at de på Åmot eier på den ene side bekken fra Broen, og de på Fj.by på den annen side, hvilket brev visst må ha vært til, fordi den sal mann Hr. Christen dets innhold axepteret, og de på Åmot derimot ikke det ringeste har protesteret.

Bertel Mogensen formente at ennå ingen av partenes irettelagde påstande kan være gyldig nok imot deres egen bekjendelse.

Bastian svarte at den gamle lagmanns dom er gyldig nok. Desuten har de på Fj.by og Bjørnholt satt opp en rajegard langs bekken fordi at ikke deres hester og Creaturer ikke skulle innkomme i Nedre Åmots skog og mark. De har jo på denne måte seg selv utelukt etter deres egen tilståelse. Han begjærte en retmessig dom og det for levende og døde til etterretning, samt kost og tæring erstattelse. ----- Avsagt: Den omtvistede sak er ført 17 sept, 2 nov. og nå idag på Vinsnes. Ingen vidner er ført som forklarer skjell og dele mellem Fj.by og Nedre Åmot. I brev av 29 nov. 1675 har Haftor Holt og Jens Fj.by forklart at de den tid de kan minnes, og deres foreldre, har hatt felleseie i hugst og bruk med Ole Nordre Fj.by i sameie mellem Holt og Fj.by gårdene, men aldri har de hatt noen hugst i den omtvistede skog. Rigens Citation uttrøkkelig tilholder: Der det ikke er skikkelige prov om skjell og dele, da skal de tvistende parter oppsøke de rette skjell og dele som på åstedene bør skje, hvilke årsens tid ei tilsteder. Derfor saken utsatt til jorden er bar, at man i skogen kan komme fram. Da skal innstevnes de 2 besiddere med Amund Tien og Gunder Balnes og da med æd prove hva de nå har skrevet, Jens Fj.by og hans kvinne samt Haftor Holt den svaret, og de i de forne. s påhør. På det av dem kan erfares om rett skjell og dele mellem Nordre Fjerdingby og Nedre Åmot, og den Høye øvrighet's citation og befaling underdanigst kan vorde etterkommet.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network