Tingbok 6
Side 49 b.

I Jesy navn

Anno 1672 15 juli ble alm. saketing holdt på Vinsnes i Fet sogn.

Overværende: K.M. foged over Ø.Romerike Anders Simonsen, Bygdelensmann Peder Jølsen og 12 lagrettemenn:

Halvor Skjelver, Gunder Balnes, Hans Hval, Harald Outen, Jost Støvind, Erik Jahr, Søren Hage, Knut Tveter, Gulbr. Råsåk, Amund Qwernhammer, Torbjørn Svindal og Gulbr. Gjestad.

Sr. Jacob Diriksen rådmann i Oslo, hans utgivne skjøte til Sr. Christen Eskildsen på 5 fj.T i By m.b. ble forkynt, og skatten lagt.

Fogden hadde ved lensmannens hitciteret Ole Hovin, for han har stukket Lars Skjelver i hodet, ble forlikt med K.M. foged.

Ole Nerdrum var hitciteret for skydsferds forsømmelse, ble derom forlikt med k.m. foged. - Gulbr. Hovin hitciteret for han nektet Jens Pedersen skydsferd i forleden høst, og at bemeldte Gulbr. var lovlig tilsagt, det tilstod skydsskafferen Jon Skjelver her i retten. Gulbrand møtte og så at han ikke ble var tjeneren dengang skydsskafferen sendte ham med bud til hans gård at han skulle gjøre skydsferd. Gulbrand Hovin ble tildømt å bøte til K.M. 2 mark sølv.

Sr. Jacob Diriksen, rådmann i Christiania hadde 10 juni 1672 hitciteret Tore og Jørgen Vilberg for resterende landskyld, medciteret var Simon Løvestad. Tore, Jørgen og Simon møtte. Jacob Diriksens fullmektig Christen Nilsen inngir en fortegnelse over kravene: Tore og Jørgen Vilberg resterer 2 ort landskyld for 67,68,69,70 og 1671 årlig 7 ort 4 sk. = 8 rd 3 ort 20 sk. Jacob Diriksen eier i Vilberg 4 lisp. - Simon Løngelstad kreves etter restansen 1 rd. og landskylden for 1667 og 68 med tredje års tage 5 rd. Simon møtte og innga sal. borgermester Nils Lauritsen til ham given bykselseddel dat. 19 mars 1656. bl.a. inneholdende at Løngelstad skylder 1 fj.T. og at Anders Pedersen har på sine vegne betalt til Jacob Diriksen den krevende daler, item betalt til Anders Pedersen den resterende lanskyld, hvorpå han vil skaffe bevis. Christen Nilsen på sin principals vegne, esket og begjærte en rettmessig dom. Avsagt: Ettersom Torer og Jørgen Vilberg ei benekter å være skyldig til Jacob Diriksen 5 års landskyld som etter odelsmanntallet er årlig 4 lisp. beløper seg til 1 skp = 5 rd. Ti er de tildømt 5 rd og 5 julemark som er 2 1/2 rd samt omkostn. og denne doms løsen 1 1/2 rd å betale innen 14 dager.

Ang. Simon Løngelstad, da han forskyter seg på at han har betalt til Anders Pedersen, og derpå vil føre bevis, ti er denne post opptatt til neste tin.

Guri Løken hadde hitciteret Jens Løken for i forleden vinter straks etter jul, som hun og flere naboer hadde leid deres hester ut til Laugmannen i Fredrikstad, Christen Jensen og hans tjener til Berger i Trøkstad sogn, og da med Jens Løken avskjediget for å ta hennes hest med seg hjem. Da hesten kom hjem var hestens øye slått ut så det blødde, og øyet verket og derom framførtes 2 vidner Harald Øverby og Ole Olsen som her for retten tilstod at hesten ingen skade hadde da Laugmannens tjener slapp hesten, og at Jens red på hennes hest som de red hjem, og det var om natten. Hitciteret Jens Løken møtte og svarte at Harald Øverby er et avinsprov og derfor ikke bør vitne i denne sak fordi han har proses mot ham. Og Ole Olsen bør heller ikke prove, fordi han er for ung, og ikke vært til alters ennå. Jens Løken mener at det bør føres skjellige vidner om at han har slått ut øyet på hennes hest.

Fogden på Hans May. og enkens vegne og dertil svarte at Jens Løkens vrange tilsvar ikke kan godtas, ti de bør vidne som var nærværende, og især han ved egen æd er tilbudt å befri seg, men vegret seg, mener derfor han bør svare skaden eller selv tredje lovverge seg. - Jens Løken spurte Harald Øverby om han så at slo øyet ut på hesten, hvortil Harald svarte at han intet så, at han slo øyet ut, men det så han at Jens hadde først en stokke-kjepp i hånden, og siden et stykke av en tommelykje etter at kjeppen var falt fra ham og det var om natten. Det samme vedsto også Ole Olsen. - Jens Løken forskjød seg på prov, nemlig lagmannens tjener i Fredrikstad. Saken er opptatt til neste ting, og da må Jens Løken føre de påberopte prov, eller være dom undergitt.

K.M.s foged fikk dom på de 2 første terminer-skatter for i år. Samt engarbeid til St Johani forfallen. - Boy Pedersen fikk dom på tømmerkjøringspenge til forleden Nytårsdag forfallen.

K.M.s foged lot fredlyse K.M.s skoger her i sognet i 12 måneder etter loven.

Almuen ble også errindret om å gjøres deres broer og vei (stykker) ferdig etter forrige befaling av den høye øvrighet.

Alle øltapperier og Krohold avlystes etter ressessen.

Hans Tien fremstod her for retten og vemodig fortalte at i forleden, for 1 år siden, 5 uker før jul ble hans gård oppbrent. Det var ved natters tider og all hans formye strauk med. Den hele almue tilstod at dette var sant. - Guri Garder framførte Halvor Hauger og Anders Foss, som her i retten avla borgeræd og proved at Guris sønn Chrisopher Gerder hadde levert all sin tiende for 1669 på Kasteboden i Fet. I Jesu navn.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network