Tingbok 6
Side 75 b.

Anno 1672 den 18 sept ble alm skatte- og saketing holdt på Hov i Fet sogn.

Overværende K.M. foged Anders Simonsen, bygdelensmann Peder Jølsen og 6 lagrettemenn:

Ole Nerdrum, Knut Tveter, Hans Hval, Daphin Ramstad, Gunder Balnes og Hans Tien.

Statholderens ordre ang. Langtømmers påbud, og 2100 rd av skattene til Agershus Garnisom Dag 21/8 1672. ble forkynt.

Anders Foss tilholdende på Tien-eie var hitciteret for imot ressesen og forbud, holder øltapperi. Anders Foss møtte og kunne ikke nekte, og lovet ikke å gjøre det mere heretter, og ettersom han er en fattig soldat og eier intet annet enn mange små barn. Derfor ble denne gang hans forhold av K.M. foged etterladt.

Hagen Barkenes stevnet for et mastetre han opphogg som tilhørte Christen Eskildsen. Hagen møtte og sier at for 3 år siden, da lå det et lensetre på Barkenes landet, og det hogg han opp, og fikk 4 sagstokker derav som han ville levere til Flateby sagerne, Hagen Barkenes ble forlikt med fogden.

Torste Nes var stevnet fordi han Påskeaften hadde slått Gullik Olsen som tjente på Nes. Torsten Nes møtte og sier at han slo ham med en svolk over amen, men Bottel Nes har før proved at han så at Torsten slo med en granstaur. Bemeldte Torsten Nes bodde nå på Ramstad. Han ble tilfunden å bøte 8 ørtuger og 13 mark sølv.

Christen som tjente hos Hans Sundet var hitciteret for han skjøt igjen(nem) klærne på Hans Kurlender som tjente på Hovin. Item for leiermål med Jøran som tjente på Hval. Christen møtte ikke. Ble tildømt å bøte stevnefall.

Samme dato etter den hederlige mann Her Johan Mogensen Teiste, sogneprest til Fet's bygning besiktiget, hvis bygning Tallak Svindal for 7 år siden på Fet Prestegård forferdiget som det derpå finnes brøstfeldighet. Overværende: Foged Anders Simonsen, lensmann Peder Jølsen, og de 6 lagrettemenn: Amund Falla, Christopher Tien, Hans Skårer, Jost Støvin, Harald Outen og Søren Hage.

Dette ble forrettet i Tallak Svindals overværelse. Befartes først: Svalen for borgerstuen er frasigen fra Huset, og renderne er udyktige. Vil koste å reparere 3 1/2 rd. Skorstenen på Herremaket er udyktig, må nedtages en ny oppbygges, vil koste 7 rd. - Jern til vinduene i borgerstuen = 2 ort.

Fogden hadde hitciteret Ole Hovin og Knut Iversen, boende på Vinsneseie fordi de skal ha funnet et barn nedgravet her i prestegården, og nå til nærmere inqisition og opplysning. Hvor de da tilstod at de ved pinsetider, da de var i prestegården og tømret opp et bryggerhus. Først rev de det gamle ned både skorstenen og alt, Da lå det mellom Skorstenen og veggen et lite barn, dog utidig foster ganske oppmorknet og svart, innviklet i noen gamle lerretskluter, også oppmorknet. Og de mente etter deres forstann, at dette fosteret hadde ligget der i lang tid, vel over 6 eller 7 år, dog fordi det lå på et tørt sted, kunne de ikke egentlig skjønne. Det ble oss anvist og det befinnes som formeldt. Det største i aske, og noen bein, ganske svarte og forråtnet. Det var også en striærme hvori det lå noe ganske forråtnet, og beinene så små som kyllingbein. - Dernest begav jeg meg ned igjen til tingstuen og den før innførte lagrett, Retten med meg betjent.

Laurits Blesa stevnet for på annen påskedag for 1 år siden har skjeldet Nils Ersrud, til provs Amund Kvernhammer og Trond Hansen Ånerud. - Da Hans Skårers kvinne og ei heller Nils Ersrud møtte, ble saken utsatt til neste ting.

Bottel Nes var stevnet for å ha skjeldet Simon Longelstads sønn. Som prov møtte: Rasmus Jahr, Erik Jahr, Anders Østgård og Jens Skredder. (Denne sak er fra Nordbysagene, der provene var sagmestere og arbeidere og de 2 impliserte var plankekjørere) O.T.).

Bottel Nes svarte at fordi Simon Longelstad var gjort til Stodderkonge. Derfor kalte han og flere Simons sønn for Prints. - K.M.'s foged protesterte herimot, fordi Bottel Nes selv bekjender å ha kalt Lars Simonsen Teien (Teien og Longelstad er samme gård) for "Prints" da han mener at slik letsindig tale går Hans Kongelige Høyhet for nær, og dette bør regnes for en criminal sak. Ingen av Kongens undersåtter bør underlegges denne tittel.

Etterdi denne sak finnes vanskelig og trenger god betenkning. Derfor saken opptatt til neste ting.

Ole Nes og hans sønn Bottel Nes hitciteret Trond By 27/8 1672 fordi han har skjeldet dem. - Ole Grini avla bogeræd og proved at på hjemreisen fra seneste ting på Vinsnes, var han og flere rælinger sammen i båten. Og han og Trond By rodde sammen. Kom så Ole Nes og tok årene fra Ole Grini og satte seg jevnsides med Trond By og rodde. Trond By ga seg da til å skjelde ut Ole Nes fordi hans sønn var utskreven? hvortil Ole Nes intet svarte. så sa Trond til Ole: Er ikke sønn din en tjuv? og Ole svarte ikke dertil. - Bård Tomter proved: at samme tid var han med i båten og satt foran i båten og rodde. Da hørte han at Trond By sa til Ole Nes: Er sønn din ikke en tjuv? og det ropte han høgt, mer hørte han ikke. - Amund Tveter avla æd og proved, at også han var med i båten og hørte det Trond By sa til Ole Nes: Din sønn er en tjuv. - Trond By møtte og påhørte provne, men han sier at han ikke kan minnes å ha skjeldet ham, ti han var noe beskjenket. Trond By sier at han aldeles intet vet å beskylde Ole Nes eller hans sønn Bottel Nes i noen måte. Men dersom han talte noe, da var det skjedd i drukkenskap.

De ble forlikt med handerband, og Trond By ble forlikt med K.M. foged om sine bøter, samt lovet å gi Ole Nes i kost og tæring 2 riksd.

Fogden fikk dom på 3 dje termins skatter.

Torer Vilberg var stevnet for 1 1/2 rd han er skyldig til Jon Skjelvers kvinde i badskjærlønn. Torer møtte ikke. Tildømt å betale 1 mark sølv.

Skjøte fra Laurits Andersen, borger i Chria. til Sr. Jens Paulsen på Sundgården i Fet skylder 1/2 skp T. og Holt i Fet skylder 1 1/2 fj.T.m.b. Dat 10 juni 1665

Skjøte Obrist Brokenhus til fogden Anders Simonsen på Gåsøen skylder 6 merker smør i rælingen beliggende. Dito fra Anders Simonsen til foged over Nedre Romerike Jens Paulsen Dat. 17 sept. 1671.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network