Tingbok 6. Nedre Romerike.
Side 17 b

Anno 1672 den 30 mars holdtes alm. Sage og våpenting på Fjerdingby (i Rælingen) Fet sogn. Tilstede K.M. foged Jens Paulsen, Bygdelensm. Peder Jølsen og 6 lagrette menn: Halvor Skjelver, Gulbrand Hovin, Arne Hovin, Brynild Nerdrum og Berger og Gunder Faller.

Kongens forordning om at ingen av hans undersåtter i Norge må flytte fra landet til fremmede steder ble forkynt. Item forkynt Slotsforvalterens ordre om veienes reparasjon, Dat 15/9 1671.

Det slagsmål som Torer Vilberg før har vært stevnet for og som idag er opptatt, fordi bemeldte Torer Vilberg Stuvet Torsten Skredder. Torer ble forlikt med fogden og lovet å betale 7 riksdaler, halvparten til pinsedag og halvparten til Michali dag dette år.

Anders Pedersen, rådmann i Christiania har hitsiteret en del Almue for gjeld til ham og hans medarvinger, etter hans sal faders, Peder Jørgensens regnskapsbok: Christopher Grini skylder 7 ort 2 sk. Han vedgikk gjelden, og sier at Anders Pedersen lot merke ved sin tjener Paul Nilsen nu i høst, derpå 4 tylter og 4 stokker tømmer.

Gudmund Ramstad 6 rd 1 ort 8 sk. på hans vegne svarte Gulbrand Schuaugholt, at gjelden er riktig, og at han tilbød seg gjerne å betale med arbeid for Anders Pedersen, fremfor noen annen. Ole Garder 5 ort, hans sønn Christopher møtte og sier at nå i vinter kjørte de defor 4 tylter bord fra Frogstad Saug, og ble lovet for tylten 1 ort 6 sk, men de har ennå ikke fått noen seddel.

Christen Øverby 7 ½ ort, er for lenge siden død og intet etterlatt mere enn det som på skiftet ble utlagt for gjelden. - Siver Bjanes 2 rd 1 ort som han her for retten betalte. Anders Skårer 3 ort 20 sk, er for lenge siden bortløpen fra kvinde og barn, og kvinden siden død og intet etterlatt. - Jon Skjelver 3 rd 1 ort 15 sk, hans sønn Laurits Jønsen møtte og vedgikk gjelden. Ole Nerdrum er uteglemt og finnes ikke i fortegnelsen. Avsagt: De skyldige skal innen 14 dager forføye seg inn til Christiania til Anders Pedersen og gjøre riktig avregning og betale det de skylder.

Anders Pedersen, rådmann i Christiania (og eier av størsteparten av By med sagbruk i Rælingen) hadde hitsiteret Torer Hekner fordi han ved ran og vold har bemektiget seg den faste innredning som fantes på garden By. Innstevnte til prov var: Ole Narvestad, Bård Uller og Even Teigen, som samme røveri på By besiktiget.

(Denne sak står beskrevet i Akershus arbeiderblad 1965, og i Romerike Historielags utskrift som fås utlånt på Statsarkivet i Oslo).

Foged Jens Paulsen tilnevnte ennu 6 mann: Hans Hval, Knut Tveter, Hans Skårer, Erik Jahr, Jost Støvin og Gunder Balnes.

Fogden rettet de samme 4 spørsmål til almuen her som i Sørum.

K.M. foged Jens Paulsen lot gjøre riktig avregning med Almuen ang. forfalne kongl. skatter til nyttår 1672 (i likhet med andre ting på N.Romerike). Etternevnte var skyldig: Paul Jahr 5 rd 9 sk, Borger Bjanes 1 ½ rd, Harald Bjanes 5 rd 3 ort og i sin "bruaring"? 4 ½ tylter langbord. Trond Ånerud 1 rd 16 sk. Gulbrand Gjestad 11 rd Siver Torud 25 rd med iberegnet 20 rd som Ole Torstensen den yngre lovet å svare på hans vegne. Christopher Østnes 5 rd 2 ort. Anders Barkenes 1 ½ rd 16 sk. Hagen Barkenes 1 ort 12 sk. Trond By Rælingen 3 rd 3 ort 16 sk. Jens Fjerdingby 22 rd 7 sk. Ole Nerdrum 6 rd 1 ort 17 sk. Hagen Faller 3 rd 1 ort 2 sk. Christopher Gran 17 rd med iberegnet 14 rd Her Johan Mogensen lovet å betale. Enken på Gran 1 ort 15 sk. Brynild Ersrud 2 rd 16sk.

Stiftskriver Gårdmann krevet almuen for resterende kirkens landskyld, kjørleie og toppmål Dat. 16/1 1672: Gulbrand Råsok og sal Gulbr. Borstes ? arvinger, hans etterladte kvinde Gyri Løcken møtte. De kreves for Toppmål for -53 og -54 = 11 ½ rd etter bevis. Da Enebak prestegård 20 aug.-57. Gulbrand Råsok lovet innen månedsdag å betale den halve part som eer 5 ½ rd 1 ort, og enken kommer til å betale den andre halve part som er 5 rd 3 ort. Greger Sofsrud koleie av 1 ko i 2 år = 2 ort. Møtte ikke, ligger syk. Magnus Sagmester koleie i 2 år = 2 ort, ligger syk og på hans vegne møtte Brynild Ersrud og sa gjelden var riktig, og bad om bedagning til sommeren. Paul Skjatvet for 1 ko i 2 år = 2 ort. Christen Sanderud likeså 2 ort. Christopher Enderud for samme 2 år = 2 ort.

De skyldige ble dømt til å betale innen 14 dager til Stiftskriveren. ---- Christianiaborger Kjell Torkildsen lot Peder Winsnes kreve inne gjeld hos Christopher Gran. Han og hans bror hadde fått 2 rd i rede penger, men av disse sier Chr. at han bare skal betale 1 rd. han vedgår også å ha fått 1 setting salg og 2 skålpund tobak, men de 4 skålpund tobak som han kreves for har han aldri bekommet. Dømt til å betale innen 14 dager, menden tobakken han sier at han ikke har mottatt, slipper han å betale.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network