Tingbok 1
Side 8 b

26/2 1663. Rettssaken på Berger i Fet. Lensmann Peder Jølsen.

Lagrett: Peder Vinsnes, Asmund Tien, Gunder Balsnes, Jon Skjelver, Chrf. Tien og Halvor Skjelver.

Oluf Berger har atter stevnet Alf Arnesen Bryn og medinteresserte ang. uriktig innløsning av Calipsgods m.v. og fremla sal. Thosten Arnesens brev på 2 skippd. i Berger og arveskiftebrevet sammen med Alf og Colbjørn Arnesønner i Sorknes (i Solør) deres bevis på 30 rd. dat. 14/11 1649.

Knut Melby i Solør fremla sitt brev på 1 fjerding gods samt et rødsted Enger i Jevnaker på Hadeland.

Oluf Berger hevdet at de som regnet seg som eier av noen part i hans gård Berger, da bør de også betale sin andel av innløsningspengene.

Anders Thostensen fra Aker møtte som før med fullmakt og fremviste en stevning dat. 24. febr. 1663 hvoretter Alf Arnesøn Bryn og medinteressenter har stevnet Oluf Berger til Østmo 12/6 1663. Oluf Berger mener saken ikke bør utsettes bl.a. da dette var det beste og meste av Calipsgodset.

Avsagt: Etterdi bevises med Arne Thorstensens brev at Ole Berger har innløst 2 pd. i Berger fra ham og nu med Hans Carstensens skiftebrev bevises at de to søstre Borill og Gunild er tilloddet 6 1/2 lpd. i Berger, nemlig Borild Austad 2 lpd. og Gunhild, Rolf Jensøns arvinger 4 1/2 lpd. og skiftebrevet sier at de som ikke har innløst bør gjøre det; ti vite vi ikke rettere herom å kjenne enn de bør jo til Ole Berger betale hans innløsningspenger, såfremt de vil nyte (eie) noe i Berger. Angående stevningen at Ole Berger skal møte på Østmo og at han har mottatt mere penger enn hans lodd kan tåle, da bør han møte etter stevningen å forklare seg.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network