Tingbok 5
Side 49 b.

1671 17. juli holdtes skatteting på Vindsnes i Fet. Overværende: fogden, lensmann Per Christophersen Jølsen samt de 6 menn: Halvor Skjelver, Hans Skårer, Jon Skjelver, Jost Støvin, Johannes Gutersrud og Gunder Balnes. - Fogden hadde stevnet Elling Thorsen sagmester og Gudmund Thorstensen Ramstad for div. gjeld, som de ble dømt til å betale innen 14 dager.

En gjeldssak som Kjeld Thorkildsen hadde anlagt mot Christopher Gran, ble utsatt, ettersom sistnevntes bror var i København. - Hans Torgersen Vesby lot ved sin fullmaktig Peder Simonsen kreve Christen Sanderud for gjeldsfordr. Gudmund Salterud - nu på Ramstad i Rellingen - samt Gulbrand Råstad hadde også noe gjeld.

- Videre hadde Gullik Bjørnholt stevnet Halvor Løken, fordi han hadde tatt hans hest og benyttet den til kjøring. Ender med forlik. Sogneprestens tjenestegutt Christen var stevnet, men møtte ikke. - Lensmannen lot så lese en fortegnelse over resterende tømmerpenger. - Knut Tveter hadde på egne og Saxe Fjerdingbys arvingers vegne stevnet Lars Holter og Arne Aases arvinger, for to kirkekyr de urettmessig beholdt etter å ha vært kirkeverger. Som Arne Aas's sønn nevnes Colbjørn Arnesen. Saken ble oppsatt til neste ting, likeledes Lars Holters og Arne Aas's arvingers stevning mot Gulbrand Raasaak og Gulbrand Løkens arvinger. -

Referert Abel Trondsens skjøte til Oluf Thorstensen d.y. på 1 skpd. tunge i Torud, dat. 18.8.1670. - Fogden fremla så en liste over bønder som skyldte til kongens kasse: Halvor søndre Løken, Elias Hoff, Gunder Hoff, Christen Bleke, Syver Bjanes, Harald Bjanes, Ole nordre By, Christopher Aanerud, Amund Kvernhammer, Jacob Berger, Halvor Hauger, Christen Blesa, Baard Ullern, Ole Aamot, Jon Skjelver, Ole Nerdrum, Christopher Gran, Paul Jar, Christen Sanderud, Jost Støvin, Amund Tveter.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network