Tingbok 4
Side 31.

24/8 1670 ting på Vinsnes i Fet.

Lagrett: Elias Hoff, Gulbrand Hovind, Amund Falla, Daphind Ramstad, Christen Blesa og Oluf By.

Lest skattebrevet og statth. Offue Juels befaling om at alle restanser skal klareres til Philippi Jacobi dag 1670, dat. 11/3 1670.

Kongens brev til stattholderen om generalveimesterens avskaffelse ble lest, dat. 31/3 1670, og stattholderens ordre om at generalveimester Place skal betales veimesterlønn til reduksjonens dato (dato for stillingens opphevelse).

Stattholderens brev om at bøndene fra 1662 skal betale odelsskatten på landherrens vegne mot å få den godtgjordt i landskylden ble forkynt, dat. 2/3 1670, og kongens brev om forbud mot småmynters innførelse i Norge og Danmark, dat. 12/4 1670, og forordningen om at alle kgl. betjenter skal melde seg i det danske kanselli for å få konfirmasjon på sine stillinger, dat. 12/4 1670.

Stattholderens befaling om at ingen kobberslager som oppholder seg på landet og går omkring der må arbeide nytt kobber, dat. 29/4 1670.

Do.s ordre om at store lodd-bjelker og master ikke må hugges i de av kongen avhendede skoger, dat. 3/6 70 - kgl. brev om prinessestyrskatt, dat. 20/7 1670, reglement om skoghugst i Norge, dat. 9/7 1670, og brev om at 1 tn. salt etter 29/7 skal selger for 16 mk. dansk.

Hans Thorgersen, borger i Chra., ved fullm. Peder Simonsen hadde stevnet Christen Sannerud, Ole Ramstads arvinger, nemlig Johs. Guttersrud, Knut Ramstad eller Ole Løken -, Paul Skjatvedt, har kjørt av de bord som Hans Torgersen kjøpte av Abel Trondsen fra Skjatvedt sag. Som vidner nevner han Ole Holtedal og Anders Gran. Jon Skjelver skylder 3 rd. 3 mk. 6 sk. Hans Sundet 8-1-4, herav har hans svigermor 14/10 1663 fått varer for 5 rd. 1 mk. Morten Amods efterne 20-1-8. Chrf. Åmodt møtte og så det var fremmed for ham. Skifte etter Morten er ikke holt. Gudmund Ramstad skylder 52 1/4 rd. 18 sk., Johannes Olsen Enderud, Gulbr. Råsok, Arne smed i Rælingen, har ingen fast bopel og eier intet, Chrf. Gran kreves for 7-1-18, men har regning imot.

Halvor Ramstad stevnet for å ha slått Knut Ramstads kone Berte. - Harald Skårer lagrett istedenfor Amund Falla. - Forlik.

Lensmannen hadde stevnet kirkevergene Knut Tveter og sal. Saxe Fjerdingbys etterm. Jens Fjerdingby og den sal. manns barns formynder Arne Hovin for 2 kirkekjør de ikke leverte ham da han ble kirkeverge. De sa de ikke hadde fått kuene av sine formenn som kikeverger, Laurits Holter og Arne Aas. De dømmes til å erstatte Fet hovedkirke de to kuer, betale Peder Jølsen den utlagte kuleie og for domsløsen 5 mark, alt mot regress hos deres formenn som kirkeverger.

Fogden fikk dom for rest på annen termin av skattene m.v. Chrf. Dietriksen hadde stevnet Gulbr. Gjester, Ole Tønderud, Harald Bjanes, Hans Sofsrud (for lenge siden død) og Christen Blege for gjeld til Knut Frantsen, visstnok rest på tiende for 1663. Bottel og Siver Bjanes, Peder Tien skylder også på tiende.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network