Tingbok 3
Side 44 b.

26/10 1669 ting på Vinsnes i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Halvor Skjelver, Gulbr. Hovin, Hans Skårer, Haftor Holt, Gunder Balnes og Arne Aas.

Oluf Thostensen den yngres skjøte på øvre Åmodt til Bastian Hansen mot 200 rd. pantepenge og 30 rd. første bygsel, dat. 28/1 1669, ble lest.

Lest lagmann Nils Tollers skjøte til foged Jens Paulsen på 1/2 skpd. m.b. i Nordby og 6 2/3 lpd. i Nordbys underliggende bekk. Dat. 9/8 1669. Foruten dobbelt vederlag til Enebakk kirke er det "underdanigst gitt til hans kgl. majestet 100 rd. for makeskiftebevillingen, dat. 1/9 1669."

Børger Thorbjørnsen Kinns obl. til foged Jens Paulsen på 22 rd., dat. 31/3 1669.

Oberst Otto Schades skjøte på Lille Løken 1 skpd. mel og 3 bm. smør solgt Peder Vinsnes for 160 rd., dat. 10/3 1669.

Lest Eskild Sørensen Averstad i Ullensakers skjøte til Peder Vinsnes på 6 lpd. i Aas i Fet uten bygsel, dat. 30/3 1668.

Tallak Svindal stevnet Amund Kvernhammer for å ha skåret hans hustru i hans eget hus så hun er blitt lemster i hånden. Hustruen Dorte Hovolsdtr. fremviste sin høyre hånd som er skåret over de tre mellemste fingre så hun ikke selv kan kneppe dem sammen. Dorte forteller at hun da de skjedde var i den annen stue, da kom hennes stedatter til henne og sa: Nu ble de uvenner. Da hun ville tale Amund tilrette, fikk hun skaden av hans kniv, skjønt hun hadde svøpt sitt forklæde om den, det ble skåret istykker og ble skåret i fingrene, men om han gjorde det med vilje, vet hun ikke.

Istedenfor Gulbrand Hovin (som er i slekt med Dorte Svindal) ble Markus Faller tilsatt som lagrettsmann og ellers 6 mann: Ole Hovin, Jost Støvin, Amund Falla, Erik jahr, Gulbr. Råsok, Zakarias Berger.

(Amund Kvernhammers bror Ambrosius Jødal i Blaker myrdet av Jens Skukulstad, se tb. 4, s. 7b, 7/3 1670.)

Amund Kvernhammers halvbror Harald Auten forteller at han og Tallak Svindal kom fra kirken, da var Amund Kvernhammer på Svindal og møtte dem. Tallak ba ham og Ambrosius Jødal gå med inn i stuen. De fikk mat og satt og drakk. Saken utsatt.

Halvor Pedersen Løken har stevnet Jens Løken for skjelderi på Vinsnes 21 sept. De ble forlikt og sonet med fogden. Skal betale 12 rd. til kongen.

Ole Bentsen i Chra. stevnet Gunder Halvorsen Kind for for sen betaling av 4 rd. førstebygselspenger. Han skal bruke halve Kind mot å betale i alt 8 rd. i førstebygsel.

Peder Hollum er Ole Bentsens fullm. De forlikes. Gunder skal fraflytte gården til våren.

Fogden spurte almuen om den i likhet med i de andre sogn vil gi lensmannen 1/4 tn. korn årlig av hver fullgård, halve og 1/4 gårder forholdsvis for fogedhold på tingreiser. Almuen gikk med på dette.

Anders Guttormsen soldat stevnet fordi hans kone kom for tidlig, og fordi han er beskyldt av Jøren Smedsberg for å ha besovet henne, dette benekter han. Han omtales s. 46b som Anders Guttormsen Tiendegatte!

Løytnant Tron Schiøt protesterte. Han er soldat og derfor fri for bøter. Jøran Smedsberg er også stevnet for leiermål med sin sal. festemann Askild Smedsberg.

Thorer Nerdrum, nu på Vilberg, var stevnet fordi hans kone Anne Eriksdatter kom for tidlig, for noen år siden. Han var da soldat og er nu dragon, derfor fri.

Henrik Ramstad tilbød seg å betale 9 mark for hans kone kom for tidlig. Torger Svarvers kone kom for tidlig. Han er soldat og eier intet.

Johan Lorentsen i Chra. har forkynt en stevning for løytnant Tron Schiøts bolig i dennes fravær. Han tilbyr seg nu å svare til stevningen.

Fogden fikk dom for skatterestanser.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network