Tingbok 2
Side 14 b

14/5 1668. Odelssaken på Narvestad i Rælingen fortsatt.

Lagrett som før. Hans Thommesen (på Flateby i Ullensaker) som fullm. for Ole Gudmundsen Omberg lot igjen opptelle 150 rd. løsepenger for gården.

Rasmus Muus møtte som Peder Jørgensens fullmektig og ba fremlagt Ole Ombergs fullmakt fra sine søsken og eldste bror. Hans Thommesen svarer at det blir et spørsmål dem imellom all den stund ingen kan nekte at Ole Omberg er odelsberettiget.

Rasmus Muus fremla Peder Jørgensens innlegg samt Morten Lauritsens makeskifte med Antoni Bertelsen om Narvestad. Det er ikke tinglest. Han fremla så Antoni Bertelsens pantebrev på Narvestad til Peder Jørgensen, dat. 27/6 1654, heller ikke tinglest heroppe (i tinglaget). Dertil ble fremvist en annen overdragelse på 1 fj. i Teyen dat. 29/1 1647. Avsagt: Etterdi befindes (at) Gudmund Trundsen som var Ole Ombergs far ikke etter loven har laugbøden (offentlig frembudt) på tinget til nærmeste frender denne gård Narvestad og underliggende bruk før han solgte det til fremmede, til med finnes at gården fra en til annen, som ikke har vært rett odelsarving, er solgt uten å være tilbudt salig Gudmund Trundsens barn eller frender, og etter de førte vidner er Ole Omberg Gudmund Trundens sønn; ti er han hermed tildømt Narvestad som sin rette odelsjord, og da Peder Jørgensens fullmektig ikke vil motta de 150 rd., blir det stående hos Ole Omberg som et lån. Den underliggende foss og grunn har Ole Omberg å betale til Peder Jørgensen, når det lovlig bevises hvad den kostet, og sagen med redskap er lovlig taksert. Angående Oluf Ombergs protest da har han å søke ham ved hans verneting.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network