Tingbok 2
Side 9a

 1 / 4 1668 odelssak på Narvestad i Rælingen. Foged Anders Simonsen i foged Jens Paulsens sykdomsforfall. Lensm. Peder Jølsen. Lagrett: Peder Vinsnes, Gulbr. Skogholt, Gulbr. Hovin, Ole Fjerdingby, Saxe Fjerdingby, Haftor Holt, Ole Vestegård, Anders Østegård, Amund Tveter, Erik Jahr, Haftor og Ole Grini.

Oluf Gudmundsen Omberg i Enebakk hadde 26/11 1667 stevnet Peder Jørgensen rådm. i Chra. ang. Narvestad og stevner også Jacob Didriksen (Roll) og lagm. Nils Toller.

Ole Omberg hadde søkt stattholderen om å få Hans Thommesen på Flateby til å føre sin sak og fått det innvilget.

Hans Thommesen fremla deretter en beskikkelse til sal. borgermester Nils Lauritsens arvinger, hvori han ber at de vil se etter i borgermesterens bo om hans sal. far Gudmund Trondsen Narvestads pantebrev til sal. Peder Johansen om hans odelsgård Narvestad, dat. 27/3 1667. Og med svar. Dessuten fremla han en beskikkelse til Peder Jørgensen om pengenes tilbydelse med svar, dat. 26/11 67.

Vidner: Hans Tveter, Ole Nes og på Ingeborg Ullers vegne, da hun for alderdom og svakhet ikke kan møte, hennes mann Amund Uller. De bevidnet at Ole Gudmundsen Olberg er Gudmund Trondsen Narvestads eldste sønn, og at Narvestad var Gudmunds odel. Hans bror derimot eide By i Rælingen.

Peder Jørgensens tjener Paul Nilsen møtte på hans vegne med fullmakt dat. Chra. 30/1 68. Han innga skjøte fra Gudmund Trondsen til Marte Christensdtr. dat. Chra. 8/6 1627.

Christen Christensen møtte med fullmakt fra lagmann Nils Toller og Jacob Didriksen og sa at sal. Nils Lauritsens arvinger har avstått godset til Peder Jørgensen på samme vilkår som borgermesteren (Nils Lauritsen) hadde hatt det. Hans Thommesen sa at da sal. Peder Johansens hustru og arvinger som i sin tid kjøpte Narvestad ikke beholdt det, men solgte det til andre, kan det ikke være falt hevd på det, og det er heller ikke laugbøden, og da de mange transporter ikke er tinglest, formodet han at godset måtte tildømmes Ole Omberg mot å betale de utlagte penger, og opptalte 150 rd. Saken utsatt til 14. mai. Salgsdokumentene skal da fremlegges, særlig Morten Larsen Skovums og borgerm. Nils Lauritsens hjemmel. (Forts. s. 14).


Updated July 1, 1997 - The Viking Network