Tingbok 2
Side 60 b.

30/7 1668 ting på Hov i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Ole Nes, Saxe Fjerdingby, Haral Skårer, Ole Grini, Svend Holt, Erik Jahr. Skattebrevet og stattholderens ordre om skogvarme ble lest.

Christen Christensen, forvalter over kirkegodset, hadde stevnet Ole Gan for 2 års landskyld. Christen Christensens fullmektig Christen By. Dømt til å betale 2 1/2 fj. landskyld i de resterende 2 år, ha forbrudt sin første bygsel og betale 1 1/2 rd. for domsløsen og omkostninger, eller tåle vurdering i boet.

Kirkegodsets forvalter søndenfjels stevnet Gulbr. Gjestad, Oluf By og Bård Tomter for rest på landskyld. De to første 1 skpd. hver og Bård Tomter 13 lpd. De fremla mr. Jens Dolmers (?) fullm. Nils Wilsløffs kvittering for betalingen.

Saken Bengt Olsen mot Arne Hovin utsatt til neste ting. Jacob Brant stevnet Oluf By for rettighet, 8 lpd., av hans gård. Ole sier han har betalt til hans hustru uten å ha bevis. Utsatt.

Fogden fikk dom for skattene.

 

Rasmus Jahr hadde stevnet Amund Ullern for noe arv etter Chrf. Christensøn som for noen år siden er "udkommen" i kongens tjeneste. Amund hevdet at Chrf. lever ennu selv om han ikke vet noe om ham. Avsagt: Saken utstår et års tid, og dersom ingen nærmere arvinger melder seg, leverer Amund Ullern arven til Rasmus Jahr eller skaffer bevis for at Chr. Christensen lever.

 

Sal. Chrf. Svindals gård er brent nu ivår, enken ba om tingsvidne.

Etter utsettelse hadde Eli Andersdtr. på Lille O i Aker stevnet Thorer Lauritsen på Nordby for leiermål med henne.

Han svor nu som før at han ikke har hatt med henne å bestille.

Avsagt: Hun beskylder Thorer Lauritsen for sitt barns far, men vidnene sier at Thorer Andersen lå hos henne, de tjente begge på Nordby. Thorer Lauritsen er derfor frikjent for hennes beskyldninger.

Lars Holter har stevnet endel her av sognet for resterende kirketiende. Han ba om dom på denne restans for 1657: Hans blegen 2 tn. aure (havre), Jens Barknes 1 tn., Chrf. Løken 2 sett. havre, Hans Bleke blandk. 1 sett., havre 1 1/2 sett., Gulbr. Svindal 1 sett., havre 1 sett., Christen Blege blk. 1 sett., havre 2 sett., Peder Tveter blk. 1 1/2 sett., havre1 sett., Tord Tveter blk. 1 sett., havre 2 sett., Joen Enderud 2 sett. havre. Betaler innen 14 dager.

 

Hans Sundet stevnet Amund Kvernhammer fordi han har tatt imot betaling for 21 tvt. sagtømmer som Hans har samlet og lagt inn. Avsagt: Amund Kvernhammer bør betale Hans sundet bergelønn, da de som har tømmerbruk ber folk berge mot betaling. Amund skal så søke sin betaling hos dem som eide tømmeret.

Saken angående tiendesvikt er atter utsatt. Povel Østnes sier at han tillot Povel Ersrud å hugge en bråte i sin skog og derav har han selv betalt tienden.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network