Tingbok 2
Side 91 b.

5/11 1668 ting på Holt i Rælingen. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Oluf Fjerdingby, Saxe do., Ole Hotvedt, Svend Holt, Elias Hoff, Harald Skårer, Jon Skjelver, Gunder Balnes, Jost Støvin, Gulbr. Gjestad, Arne Aas og Dafind Ramstad.

Kongens brev om kirkens innkomst, som i Enebakk, ble lest, likeså om lagmannstollen og om mål på sagtømmeret.

Peder Vinsnes fungerte som lensmann i en sak mot en tjenestegutt på Jølsen. Gutten hette Guttorm Svendsen og er født på Follo, på Dramtorp i Ski. Guten er nu rømt p.gr. av ubevist sladder om hans opptreden. Vidner: Ole Lauritsen tjente på Jølsen forleden vinter, Nils Christensen likeså.

Saken utsatt.

Major Urnes stevning på Laurits Holter for et forlik med hans sønn og hustru forleden vår. Derpå rester 13 rd., likeså 4 1/2 pd. smør landskyld. Utsatt. Saken med Amund Falla for klagen på Urne er utsatt.

Bastian Stalsbergs og Truls Nerdrums stevning for hestenes skade på Wiholmen atter fore: De skal betale skaden, hver sin andel.

Lest sr. Jens Povelsens (fogdens) skjøte på Nordby 1 skpd. og en gl. sag. Det er utgitt av Nils Toller, Hans Nilsen og Jacob Dietrichsen (Roll), dat. 23/7 1667.

Arent Thostensen og Jacob Luts makeskiftebrev, et halvt skpd. i Askingsrud på Ringerike og 12 lpd. i Støvin i Fet ble lest.

Maren Chrfs.dtr.s skjøte på en øyteig i Mensøen ble lest, dat. 4/8 68, og solgt til Christen Eskildsen.

Borgerm. Fredrik Bremer hadde stevnet Peder Vinsnes og Povel Østnes for tiendesvik 1667. Christen Nilsen møtte med fullmakt. Lensm. Peder Jølsen med Halvor Skjelver, Asmund og Chrf. Tien, Truls og Brynild Nerdrum og Ole Nerdrum hadde besiktiget kornet på Vinsnes 14/9 1667. Noe var tresket, noe ikke, og de kan ikke si det er begått tiendesvik. I et gulv var det 5 flør og de "gjetter" det var 5 tn. i hver flo. Peder Vinsnes tilbød at de kunne sette lås for laden og hvem som ville kjøpe kornstaen etter det han hadde angitt i tiende. De nektet å avlegge ed, da de ikke var stevnet til det.

Thorbjørn Svindnal, Gulbr. Løken og Asmund Tien i lensmannens sted var 5/10 1667 sammen med Tallak Svindal, Gulbr. Røsåk, Amund Kvernhammer og Harald Auten hos Povel Østnes for å undersøke om tiendesvikt. Der var tresket og utresket korn etter tiendens angivelse, men i en bråte på Paul Østnes's eiendom, brukt av Christen Melnes og Paul Erdsrud i Enebakk, var det en kornstakk de ikke kunne si hvor meget det var i. Henrik Erdsrud forteller at det var høstet 20 trevar torer (bygg) og 3 (13?) trevar rug 1 bråten. Det var innlagt hos ham inntil det ble føre så det kunne kjøres til Christen Melnes og Povel Endsrud. Paul Østnes sa at det aldri hadde vært skikk at husmennene ga tiende før nu da borgermesteren mottok tienden, og for bråten tilbød han Christen Eskildsen som mottok tienden på borgermesterens vegne, 1/2 rd. penge og 1 setting thore. Han ville ikke motta det, fordi det ikke var angitt noen tiende av bråten. Sal. hr. Chrf.s etterleverske er også tilbudt pengene og kornet, men ville ikke motta det. Christen Nilsen ba at de måtte bevise at deres tiende var angitt riktig, men Peder Vinsnes sa dertil "at den som sikter bør bevise".

Avsagt: Etterdi recessen formelder at om tvil på tiendens angivelse formodes å finnes hos noen, da skal sognepresten eller kirkeverge navngi dem, og lensmannen eller husbonden la deres lader kaste, hvilket nu ikke befinnes å være skjedd, og erfares at mennene etter borgermesterens anmodning har ettersett lagene, bare talt hvor mange flør korn det var og deretter gjort deres gjeting (overslag) og således funnet at det har vært angitt riktig tiende, til med de siktede har tilbudt å ville sette lås for laden for at det kunne grundig ettersees, hvis man var i tvil, som dog ikke er skjedd. - "Og vi efter våres ringe forstand ikke forstår rettere end som at kornet burde at være talt og avtresket for vi nogen sådan viktig sak så som tiendesvik oss tør understå at tildømme. Så og de menn av Enebakk og Baastad sogn, som har høstet bråten og billig burde tienden ha angitt, deres verneting er ikke her, og Paul Østnes beretter på deres vegne på kasteboen å ha tilbudt, såvelsom til sal. hr. Chrf.s etterleverske, men ikke blitt mottatt. Etter forbemeldte saks leilighet kan vi ikke understå oss herom å dømme. Men dersom borgermesteren synes "at påskade" henvises saken til lagmannen."

Chrf. Gran stevnet Halvor Ramstad for "ærerørig og ukvems ord". Sogneprest Johan Mogensen forklarer at han igår var meget syk, hadde ondt i holdet og holdt på den side han hadde fått øksehammerslaget av Chrf. Saken utsatt.

Anders Bårdsen Jahr har solgt 4 lpd. 1 1/2 remol og Hågen Henriksen Faller 1/2 fj. i Skårer til Harald Eliassen Skårer, 28/10 1668.

Skysskafferen Elias Hoff hadde stevnet disse for resterende ølskatt; Siver Bjanes, Ole Gan, Ole Holtedal, før på Gan, og Johannes Guttersrud. Hver for en ølskatthøne for 1668.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network