Tingbok 2
Side 21

3/6 1668 på Hoff i Fet.

Lagrett: Gulbr. Løken, Arne Gran, Hans Hval, Elias Hoff, Dafin Ramstad, Gulbr. Hovin. Kantor kanonis gårder i bygden ble frembudt til salg.

Sr. Nils Tollers fullmektig, Christen Christensen, fremla et brev fra ham hvori han uttaler ønske om å kjøpe Nes, Gan og Lillestrøm og tilbød å betale så meget som noen annen. Hvis ingen annen bød på gårdene, ville han underhandle om prisen. Kongens skjøte til Peder Svendsen på 1 skpd. i Hval, dat. 28-11-67 ble opplest. Ingen av gårdenes oppsittere bød på dem, men undskyldte seg med de dårlige tider som i Sørum.

Oberst Ditlef Brockdorfs sekretær sr. Jens Jensen kom nå tilstede og spurte på oberstens vegne hvilke gårder skulle selges og hvad det var budt på Yssi i Sørum. Han bød deretter 250 rd. for Yssi på oberstens vegne og sa at denne ønsket å kjøpe "det hele kanoni" i sin fordring, om han kunne få det. Han bød dog ikke på noen av de andre gårder og hadde intet skriftlig fra obersten å fremvise.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network