Tingbok 1
Side 21 b.

3/7 1663. Rett på Vinsnes i Fet sogn etter stevning av hospitalsforstander Jacob Brant mot endel bønder, nemlig Peder Simensen Tien, Oluf Frostad og Christen Blege, fordi de i rett tid ikke har betalt landskylden. Christen Blege møtte ikke, han er retist til byen med Brandts sønn.

Lagrett: Oluf Berger, Chrf. Faller, Gulbr. Hovin, Gunder Balnes, Just Støvi og Gunder Løken.

Jacob Brandt fremla stattholderens ordre til foged og sorenskriver om å besiktige hospitalgodset, dat. Akershus 2/10 1662, og foged Jens Pedersens befaling til lensm. i Fet om å oppnevne menn til det, dat. Chra. 16/6 63.

Peder Simensen fremlegger en rekke avregninger for betalt landskyld i 1 pd. mel og 1 pd. smør i Tien for 1657, dat. 17/3 1658, og senere år og ba om 6 ukers utsettelse.

Christen Blegen bød Jacob Brandt 7 rd. som er resten av hans landskyld. Det andre sier han er betalt til Jacob Brandts sønn onsdag 1/7, men beviset har han ikke, da han kom like fra byen. Ba ellers om at saken måtte utsettes.

Jacob Brandt ville ikke motta de 7 daler, men ba om dom. Oluf Frostad sa han har betalt landskylden til Jacob Brants sønn etterat stevningen ble forkynt. Jacob Brandt ba om dom, da han ikke tør la noen få lengere dag mot loven, da det er de fattiges og k.m.'s rettighet og interesse.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network