Tingbok 1
Side 25 b.

13/7 1663 sage-, skatte- og manntallsting på Årnes i Fet (Rælingen).

Foged Jens Paulsen (Plade), lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Sivert Fjerdingby, Amund Ullern, Anders Østegård, Gulbr. Hovin, Chrf. Faller, Gulbr. Skogholt.

Fogden lot lese en gjenpart av skattebrevet for 1663, likeså kongens forordning om sager og tømmerhugst, og at soldatene må være i beredskap (marsjferdige) når general Ahlefeldt påbyr det. Lest generalkrigskommissær Erik Banners skr. om rytternes underhold og at offiserer ikke oppebær (forlanger) mere av bøndene enn rett er, og om soldatenes kledninger m.m., dat. 7/6 1663.

Opplest stattholderens skr. ang. skyssferd og at ingen pass som er dat. før pinsedag gjelder. De reisende skal oppskrives og hvor mange hester enhver får, dat. 6/6 1663. Likeså stattholderens skr. til fogden om å skaffe rytterne innkvartering, dat. 27/4 1663.

Opplest slottslovens forvalter Jacob Schiørtz' brev angående kullmiler til slottet å la hugge, dat. 29/6 1663.

Opplest stattholderens skr. ang. skyssferd og at ingen pass som er dat. før pinsedag gjelder. De reisende skal oppskrives og hvor mange hester enhver får, dat. 6/6 1663. Likeså stattholderens skr. til fogden om å skaffe rytterne innkvartering, dat. 27/4 1663.

Opplest slottslovens forvalter Jacob Schiörtz' brev angående kullmiler til slottet å la hugge, dat. 29/6 1663.

Hederlig og vellærd mann hr. Chrf. Jensen (sogneprest i Fet) lot lese stattholderens skjøte på ½ skpd. bl. malt i Faller (Falla?) i Fet av k.m.'s gods for forstrekning i krigstid, dat. 11/4 1663, underskrevet av stattholderen og borgerm. Nils Lauritsen. Fogden hadde stevnet sagmesterene i sognet for resterende sagmesterskatt. Haftor Grini har skåret på Harald Paulsens sag ved Nordby og skatten er trukket i hans lønn 1656. Det samme beretter Iver Grini, og likeså for 1657 til de våren 1658 kom i Jens Paulsens (fogdens) tjeneste. Siden skar hans egen dreng, Sivert, året deretter og ellers har flere skåret fra og til. Bl.a. Amund Tveter og Baard Tomter forteller at Harald Paulsen har kvittert for deres sagmesterskatt.

Henrik Ersrud har skåret for Lilej sal. Laurits Hansens på Erdsrud sag for noen år siden og da lovet hun å holde ham fri for sagmesterskatt, da han skar et år etter mannens død. Før skar han for mannen mens han levet, men ble lovet å være fri for sagmesterskatt.

Ole Tønnerud har siden skåret for henne, men han hadde lovlig forfall. Helge Midtskau har skåret på Midtskau sag på det 5. år for Augustin Rotmann og er årlig kortet for sagmesterskatt i lønnen. Før har Bottel Olsen skåret. Han er nå på Nygård i Høland.

Henrik Ersrud skjærer på nedre Østnes sag, Syver Thorud på den mellemste for Augde sal. Jens Eskildsens og (for) hennes sal. mann. Sagmesterskatten er årlig trukket i lønnen.

Mogens sagmester skjærer på Øvre Østnes sag for Christen Jensen og er lovet å holdes fri for sagmesterskatt.

Harald Auten forteller at Ole Tønderud som skjærer på Gan sagen for Ole Thostensen, sa ham at hans husbond alltid trakk sagmesterskatten i hans lønn. Tidligere hadde Jens Christensen sagen. Helge Midtskaug har skåret på Auten sag for Isak Madsen. Sagmesterskatt er årlig trukket i lønnen.

Elias Hoff på Paul Schjatvedts vegne som skar på Skjatvedt sagen for Abel Trundsen svarer at husbonden kortet sagmesterskatten. Grim Teyen på sin far Even Teyens vegne svarer at den tid han skar på Narvestad sag for Peder Jørgensen for 5 år siden, ble han årlig kvittet for sagmesterskattn, siden skar Peder Thorsøn et år og siden Peder Jørgensen egen dreng Elling.

Ole Vestegården har skåret på nedre By sag i 3 år for Sidsel Evend Throsøns, de 2 år kortet hun ham i lønn, sagmesterskatt for 1 ½ år etter at han kom derfra og et år betalte han til Bastian Hansen. Etter ham kom Thorer Arvesen, men før (ham) skar Børge Stang i Enebakk.

Øvre By sag har Peder By skåret på for Peder Jørgensen, som alltid har trukket ham for sagmesterskatt.

Thosten Aamodt ble tilsatt til postmann istedenfor Gullik Bjørnholt (i Rælingen).

Fogden, Jens Paulsen, "conferrerte" med almuen om det de resterer for 1622 på k.m. påbudte skatter, engarbeid, foring, vissøre etc. og ingen hadde noe derover å besvære seg, men lovet med det første å betale. Fogden fikk dom på bøndene for første termin av skatten.

Ellen Nilsdtr. tilholdende på Frostad hadde stevnet Hans Pedersen som før var soldat, nå tilholdende på Løken, fordi han har lokket henne for 9 år siden og lovet henne ekteskap. Gulbr. Løken møter på hans vegne og sier at han ikke lovet henne ekteskap, for han var ikke 15 år dengang leiermålet skjedde. Han har inngått forlik med henne, og det vil han holde. Som vidner herpå fører han Halvord og Svend Haga. Hun hadde først forlangt 8 rd., men deretter var de blitt enig om at hun skulde få et stk. klede verd 6 rd. og et par sko. Hun har fått klede, men det er ikke verd 6 rd. Hans Pedersen skal derfor betale 1 rd. og skoene.

Gunder Løken i Fet var stevnet av Arne Borg i Solør fordi en tømmerflage skulde slitt seg løs forleden høst, men det møtte ingen på Arne Borgs vegne.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network