Tverretatlig samarbeid

I målene for prosjektet presiserte vi at vi ville bryte etatsgrensene både på kommune- og fylkesplan. Allerede i 1987 fikk vi skole- og kulturetatene til å støtte og samarbeide om dette tiltaket. Fet skolekontor gav oss timer til å utarbeide undervisningsopplegg, Kulturetaten bevilget midler til arkivskap, utstillingsmonter, kontorutstyr og en fast årlig sum til driften av prosjektet. Fylkeskulturetaten frikjøpte oss fra skolen for å skrive et hefte om middelalderen med tittelen "Besøk Olav den helliges verden. En pakketur til fortiden." Dette var et bestillingsverk der hensikten var å skape interesse for lokalhistorie generelt. Publikasjonen ble laget med tanke på skole, lag og foreninger.

Grunnskolerådet, Rådet for videregående opplæring og KUF har støttet prosjektet med midler til kurs og seminarer.

Også lokale foreninger og organisasjoner samarbeider med oss. Som eksempel kan nevnes at stedsnavninnsamlingen blir utført manuelt av representanter fra historielaget, jordbruksforeningen, skogeierlaget, bondekvinnelaget og andre på ferdigtrykte skjemaer. Vi overfører materialet til data og sender det ferdigkontrollert til Avdeling for navnegransking ved UiO. Dette tverrsektorielle samarbeidet er en av forutsetningene for at et slikt prosjekt skal kunne fungere.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network