Kildetrohet

Allerede før vi begynte registreringsarbeidet, satte vi høye krav til kildetrohet. For å unngå tap av viktig informasjon var det ikke nok at vi registrerte materialet nøyaktig slik det stod i originalen. Dette satte også et krav til registreringsskjemaene. Kåre A. Andersen har utarbeidet kildetro skjemaer i samarbeid med de nødvendige forskningsinstitusjonene. Som eksempler kan nevnes at skjemaet som brukes til registrering av løse fornminner, er utarbeidet i samarbeid med Oldsaksamlingen ved UiO, og skjemaet for stedsnavn er utarbeidet i samarbeid med Avdeling for navnegransking ved UiO.

Vi er klar over at våre strenge krav til kildetrohet kan begrense den datamaskinelle bruken av kildene. Koding og standardisering av kilden, mener vi, bare skal utføres på en kopi av originalen etter at materialet er registrert.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network