Bakgrunnen for LRF

Målene med LRF var flere. For det første ville vi bygge opp et lokalhistorisk dokumentarkiv der lærerne kunne finne relevante kilder til undervisningen i samfunnsfagene. Arkivet skulle også stilles til disposisjon for andre interesserte. Dessuten ville undertegnede bruke arkivmaterialet til å lage undervisningspakker for alle skolene i Fet kommune.

En annen oppgave vi så på som nødvendig, var å registrere lokalhistoriske kilder på data. Det gjaldt i første rekke de mest sentrale og brukervennlige kildene som kirkebøker og folketellinger. Vi ville føre kildene over fra gotisk håndskrift til maskinskrift for å få flere til å bruke lokalhistorisk materiale både i skolen og ellers i lokalsamfunnet.

Videre ville vi bevare immaterielle kulturminner fordi vi så mange bruksmuligheter for flere grupper i skolen og i kulturlivet.

Et annet mål med å bruke lokalhistoriske kilder i undervisningen var å gi elevene på alle nivå i skolen økt kunnskap om stedet de bor på. Dessuten så vi på dette som et nødvendig nybrottsarbeid innen historiefaget.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network