Biskop Eysteins jordebok(Den røde bok). Fortegnelse over det geistlige gods i Oslo bispedømme omkring 1400.

Eystein Aslaksson (ca. 1337-1407) var fra Borre i Østfold. Han var kannik og prost i Oslo før han i 1385 ble valgt til biskop i Oslo bispedømme. Våren 1386 ble han innviet i bispeembetet av paven i Roma.

Allerede i 1388 begynte biskop Eystein sammen med mange dyktige medarbeidere å utarbeide en jordebok eller et register over kirkens jordeiendommer i bispedømmet. Hver gård som kirken i Oslo eide eller hadde eiendeler i, ble registrert, og bøndene som drev denne jorda, måtte betale en viss årlig avgift til biskopen. I jordeboka finner vi dessuten opplysninger om tienden som hvert kirkesogn måtte betale til Oslo-biskopen.

Det var biskopen som hadde ansvaret for kirkens inntekter og utgifter, og det omfattende registreringsarbeidet ble satt i gang av økonomiske grunner. Under Svartedøden og alle pestene som fulgte etter den, led kirken store økonomiske tap. Biskopen satte derfor i gang registreringen av de mange kirkelige jordeiendommene for å styrke kirkens dårlige økonomi. At dette var et omfattende arbeid, skjønner vi godt, for da boka ble trykt i 1879, ble den på hele 782 sider.

Biskop Eysteins jordebok fikk i 1521 tittelen Den røde bok. Grunnen var så enkel som at den fikk et rødt omslag.

Følgende gårder i Fet er registret i Biskop Eysteins jordebok:

Hofs kirkja

-

-

-

-

Byrgina kirkja

-

-

-

-

-

Falla kirkja

-

-

-